РЕШЕНИЕ
№844
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46


Относно: ОС_2012/14.11.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, с цел електрозахранване на Имот с идентификатор 35167.103.23 с начин на трайно ползване (НТП) "овощна градина", местност "Кайнаклъка", с площ от 1,161 дка в землище на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-А-5919-1/12.10.2022 г. от Антон Антонов с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод за захранване на  ПИ с идентификатор 35167.103.23, с начин на трайно ползване (НТП) “овощна градина“, местност „Кайнаклъка“ с площ от 1.161 дка, в землище Казанлък при граници и съседи и НТП:  35167.103.5 - „зел. градина“; 35167.103.17 - „зел. градина“; 35167.103.18 - „зел. градина“; 35167.103.24 - „ниско застрояване“, 35167.124.37 - „селскостопански, горски ведомствен път“. Достъпа до имота е възможен чрез ПИ с идентификатор  35167.124.37. 

Съгласно действащия ОУП на Община Казанлък поземления имот попада в  Смф-смесена многофункционална зона. Проекто-трасето на ел. кабел преминава през Поземлени имоти със следните идентификатори: 35167.505.7860 - „за друг вид застрояване“, частна собственост и 35167.124.37 „за селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост  в землище Казанлък с дължина 104,9 м. за достигане до съществуващ ел. стълб №451713 на въздушната мрежа.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на Проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от  Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура с цел електрозахранване на имот с идентификатор 35167.103.23 и с начин на трайно ползване (НТП) “овощна градина“, местност „Кайнаклъка“  с площ от 1.161 дка в землището на град Казанлък с дължина на трасето 104,9 м и сервитут 104.88 кв.м.

2. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) за поземлен имот, 35167.124.37 с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост засегнат от трасето на  подземен ел. провод в землище град Казанлък

3. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя по т.1.

4. Определяне срок на валидност на това съгласие две години по т.2.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Антон Антонов, гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/11/2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220