РЕШЕНИЕ
№845
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 21.12.2022 г., Протокол №47


Относно: ОС_2055/05.12.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по процедура "Укрепване на общинския капацитет" по Програма "Развитие на човешките ресурси".

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган на ПРЧР 2021 – 2027 чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ обяви покана за набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”. Допустими кандидати по процедурата са всички общини на територията на Република България.

Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

Предоставянето на интегрирана подкрепа на общините в изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни.

Процедурата финансира следните дейности:

 

1. Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси);

2. Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги;

3. Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на социалните услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по чл.27 от ЗСУ).

4. Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч. анализ от потребностите от социални услуги;

5. Подкрепа на общините за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на програми за развитие на качеството на социалните услуги;

6. Разработване на електронни платформи за единен достъп до заявяване на социални услуги/единна информационна точка за подобряване на информирания избор при ползване на социална услуга;

 

7. Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Допустими целеви групи по проекта са:

- Служители от институции/организации/администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера; служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

 

Дейностите по проекта следва да са с продължителност не повече от 24 месеца, но не по-късно от 31.12.2025 г.

Максималният бюджет на проектното предложение е  в размер до 275 849 лв. лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

Кандидатът за получаване на безвъзмездна финансова помощ към момента на кандидатстване следва да представи препис от Решение на Общински съвет за подаване на проектно предложение

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 януари 2023 г., 17:00 часа.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Казанлък,

 

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 23/12/2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220