РЕШЕНИЕ
№ 898
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50

Относно: ОС_2132/26.01.2023 г. - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник с проект за решение относно приемане на Годишния отчет за работата на Обществения посредник на община Казанлък за 2022 година.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Настоящият доклад се изготвя на основание чл.5, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник (ПОДОП) на община Казанлък, обхваща периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., и се внася в срок до 31.01.2023 г.

Общественият посредник докладва Годишния отчет пред Постоянните комисии на Общински съвет, който на свое  заседание  го приема за сведение с обикновено мнозинство.

Със своето съдържание документът цели да информира Общинския съвет, Кмета  и обществеността за статистиката и анализа на постъпилите   жалби и сигнали, действията  по инициатива на Обществения  посредник, предложенията и препоръките, направени от посредника и статуса им на завършеност, както и аналитичното представяне на финансов отчет за разходите, свързани с функционирането на институцията.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на община Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

Приема за сведение Годишния отчет за работата на Обществения посредник на община Казанлък за 2022 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът за Община Казанлък и Обществен посредник на община Казанлък.

Участвали в гласуване общински 30 съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 01/03/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220