РЕШЕНИЕ
№ 903
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50


Относно: ОС_2155/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 17 850 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 595 кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.168, кв.33, находяща се в с. Енина, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-Д-5856-1/24.10.2022 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж. Заявлението е подадено от Дойчо Цанев, собственик на жилищната сграда, съгласно Нотариален акт №9, т. II, рег. №2655, дело №184/2019 г., построена в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.168 с площ 595 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, посл. изменение от 09.04.2019 г.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4276/21.12.2022 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №9, вх. рег. №9/04.01.2023 г., акт №7, том 1, н. д. №7.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на юридически и физически лица за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.45 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на земята е 2 814,40 лв., съгласно Удостоверение №7404068097 от 30.01.2023 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  17 850,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9 и  чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г., приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№4276 от 21.12.2022 г.

Дойчо

Цанев

17 850,00

За ЖС

Поземлен имот с идентификатор 27499.501.168 по КККР на с. Енина

 

2. Определя пазарна цена в размер на 17 850,00 (седемнадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда, с площ 595 (петстотин деветдесет и пет) кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.168 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно шест осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, посл. изменение от 09.04.2019 г., адрес: с. Енина,  граници: Поземлени имоти с идентификатор – 27499.501.3050; 27199.501.169; 27499.501.116; 27499.501.117, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м). По ПУП, одобрен със Заповед № 864/1970 г., за имота е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-168 (петнадесети за сто шестдесет и осми) в кв. 33 (тридесет и трети) на с. Енина, при граници: север – УПИ I-117 и УПИ II-116, изток – УПИ XIV-169 и юг и запад – улици.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т.1 със заявителя в срока на актуалност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Дойчо Цанев, адрес: с. Енина, общ. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220