Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№ 904
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол № 50

Относно: ОС_2185/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даряване в полза на Областна дирекция на МВР-Стара Загора на движими вещи - 2 броя употребявани автомобили, необходими за нуждите на РУ-Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В периода декември 2022 – януари 2023г. Община Казанлък придоби 2 бр. употребявани леки автомобили, както следва:

1. Марка: МИЦУБИШИ (MITSUBISHI), Модел: АУТЛЕНДЪР (OUTLANDER); 2.0 MPI; Рама(шаси): JMBXNCU2W6U003627; закупено на стойност 8000.00 лв., Регистрирано с ДКН № СТ 3909 РТ;

2. Марка: HYUNDAI, Модел: TUCSON, ix 35, LM; Рама(шаси): U5YZU81BABL042909;

закупено на стойност 17‘700.00 лв., Регистрирано с ДКН № СТ 5740 РТ.

Средствата за закупуването им са осигурени от общата субсидия за делегираните от държавата дейности по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г. на община Казанлък - функция „Отбрана и сигурност“. Вещите са частна общинска собственост.

Придобиването на МПС като вид и функционална пригодност е съгласувано с г-н Петко Стойнов - началник на РУ-Казанлък към ОДМВР-Стара Загора. Намерението е с тях да се обезпечи дейността на полицейските инспектори от група „Териториална  полиция-север“ и „Териториална  полиция-юг“ към  сектор „Охранителна полиция“, които в момента не разполагат с достатъчно годни МПС за обхождане на районите си и за обезпечаване на задачите по превенция и противодействие на престъпността и охрана на обществения ред и имат неотложна нужда от транспортни средства.

Посочените служители са от униформения състав на МВР, поради което описаните автомобили, с които ще извършват и патрулната дейност, също трябва да бъдат обозначени с отличителни полицейски знаци и да се оборудват с устройства за подаване на светлинен и звуков сигнал, които им осигуряват възможност за ползване на специален режим на движение по см. на чл.91 от Закона за движение по пътищата. Общината не е измежду лимитативно изброените в чл.91, ал.3 от същия закон учреждения, които имат право да ползват специален режим.

По горните съображения считам за правилно и целесъобразно собствеността върху посочените превозни средства да се прехвърли безвъзмездно на юридическото лице ОДМВР-Стара Загора, към което се числи и РУ-Казанлък. За извършване на това разпоредително действие е необходимо решение на ОбС.

На сайта на МВР – Раздел „Достъп до информация“- подраздел „Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в МВР“  са публикувани приетите вътрешноведомствени правила на министерството за реда и условията за сключване на договори за дарения, в т.ч. е поместен и образец на договор за дарение, утвърден от министъра на вътрешните работи. В неговия чл.4 е дадена възможност да се посочи и воля на дарителя, а именно - за нуждите на кого се предоставя дарението, където в случая ще следва да бъде посочено РУ-Казанлък, доколкото то е онова, което обслужва територията и гражданите на общината.

По предварителни данни и с оглед текущата политическа обстановка, процедурата по одобряване и приемане на дарението от специално формирана вътрешната комисия по чл.249, ал.11 от ЗМВР може да продължи около 2 месеца. В това време считам за нецелесъобразно закупените автомобили да стоят в склада на общината, вместо да се ползват по предназначение. Затова предлагам на ОбС за срока до сключването на договора за дарение да упълномощи кмета на общината да сключи и договор, чрез който посочените автомобили да се предоставят безвъзмездно за управление на ОДМВР-Стара Загора /за  нуждите на РУ-Казанлък/. ОДМВР-Стара Загора безспорно е юридическо лице на бюджетна издръжка, поради което няма пречка това действие на управление да бъде извършено съобразно възможността, дадена в чл.12, ал.3 от ЗОС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал.1 и чл.34, ал.4 и чл.12, ал.3 от ЗОС, вр. с чл.7, ал.3 от ЗОС, чл.249, ал.9, т.1 ЗМВР и чл.30 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

I. Да се прехвърлят безвъзмездно /да се дарят/ на Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора, с БУЛСТАТ № 129 009 952, адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, движими вещи частна общинска собственост - 2 бр. употребявани леки автомобили:

1. Марка: МИЦУБИШИ (MITSUBISHI), Модел: АУТЛЕНДЪР (OUTLANDER); 2.0 MPI; Рама(шаси): JMBXNCU2W6U003627; Регистрирано с ДКН № СТ 3909 РТ;

2. Марка: HYUNDAI, Модел: TUCSON, ix 35, LM; Рама (шаси): U5YZU81BABL042909; Регистрирано с ДКН № СТ 5740 РТ.

II. Одобрява предложеният проект на договор за дарение по образец на МВР и упълномощава кмета да го подпише от името на община Казанлък, като за целта подготви и предаде на дарения необходимите счетоводни справки и удостоверения за балансова и застрахователна стойност на вещите по т.I към момента на сключване на договора.

III. Дава съгласие до момента на сключване на договора за дарение по т.I същите движими вещи да се предоставят безвъзмездно за управление на Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора, с БУЛСТАТ № 129 009 952, адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16 и упълномощава кмета на общината да сключи договор за това.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора, адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 01/03/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220