Местни избори 2023

РЕШЕНИЕ
№918
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2174/10.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В изпълнение на своите правомощия, съгласно чл.196, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищно и училищно образование Областният управител на област Стара Загора организира изработването на нова областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за периода 2023 - 2024 г. въз основа на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие във всяка община на територията на областта. Съгласно чл.196, ал.3 от ЗПУО Анализът се разработва от съответните общини и се приема от Общински съвет по предложение на кмета на общината.

Приложеният към доклада Анализ е изработен на база данни, предоставени от всички отговорни институции, а именно:

Общинска администрация;

Училища, Детски градини и ЦПЛР;

Дирекция „Социално подпомагане;

Всички социални услуги, работещи с деца на територията на общината;

Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица към Община Казанлък;

Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Община Казанлък;

Регионална здравна инспекция - Стара Загора.

Анализът е изготвен по предварително зададена от Областния управител рамка и съдържа следната информация:

  • Общи данни;
  • Данни за мрежата от училища и детски градини в община Казанлък;
  • Данни за децата и учениците, обхванати в системата на предучилищното и училищното образование;
  • Данни за деца и ученици със специални образователни потребности;
  • Обезпеченост на образователната система със специалисти;
  • Материална среда и условия за личностно развитие;
  • Данни за институции и социални услуги, които осъществяват подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък;
  • Добри практики на общинско ниво във връзка с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.
  • и др.

 

Освен цифрови и сравнителни данни са изведени и някои проблеми на училищно и общинско ниво, дадени са предложения за тяхното решаване, направено е обобщение на общинската политика по подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, отчетено е сътрудничеството между институциите в системата на предучилищното и училищното образование, държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

Анализът ще допринесе за установяване на реалните потребности от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Казанлък и създаване на възможности за равноправен старт на всяко дете в социалния живот, както и неговата пълноценна личностна реализация.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.196, ал.1 и ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование,

 

Р Е Ш И:

Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 01/03/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220