РЕШЕНИЕ
№921
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2169/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2022 - 2023 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък разполага с 32 641,700 дка мери и пасища и 513,350 дка ливади.  Част от тези имоти могат да бъдат отдадени под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни  обекти, в които  се отглеждат пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни по цена, определена по пазарен механизъм. С така отдадените под наем пасища, мери и ливади, животновъдите могат да кандидатстват по мерките по Програмата за развитие на селските райони и Схемите за единно плащане на площ /СЕПП/. За да се кандидатства по тези схеми и мерки е необходимо да се обработват или поддържат в добро земеделско състояние имоти с площ над 10 дка., поради това подходящи за индивидуално ползване са по големите имоти – мери и пасища.

Пасища, мери и ливади се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат  данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“ държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл.37 в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

На приложените списъци по населени места, пасищата, мерите и ливадите са разделени както следва:

- Пасища, мери и ливади, които са отдадени под наем съгласно Решения на Общински съвет през предходни години, като е отбелязан ползвателят и срока на договора. Общата  площ на отдадените под наем пасища и мери и ливади е 10607,511 дка.

- Пасища и мери под 4 дка – за общо ползване с площ 1627,963 дка.

- Свободни за отдаване под наем пасища, мери и ливади – общо 15254,9 дка.

- Свободни пасища, мери и ливади, които са самозалесени с дървета и храсти и е необходимо да бъдат почистени от нежеланата дървесна и храстова растителност. Общата им площ е 3723,027 дка.

- Пасища, мери и ливади, които са самозалесени с дървета до такава степен, че вече са с характер на гора и е необходимо да бъдат включени в общинския горски фонд. Площта им е 1783,258 дка.

- Пасища, мери и ливади, които не могат да се ползват по предназначение по различни причини. Площта им е 1008,232 дка.

Съгласно чл.37 и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.

Във връзка с това изискване считам, че ОбС – Казанлък следва да допусне предварително изпълнение на своя акт по смисъла но чл.60 ал.1 от АПК в хипотезата, че от закъснението на изпълнението акта може да последва значителна или трудно поправима вреда. Това е така тъй като заявленията за разпределение на пасища, мери и ливади между правоимащите следва да бъдат подадени най-късно до 10 – ти март.

В този смисъл считам, че искането за допускане на предварително изпълнение е целесъобразно и законосъобразно и следва да бъде удовлетворено.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37 и, ал.1, ал.3,  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, чл. 37о ЗСПЗЗ и чл.60,ал.1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

1. Определя по землища /описаните в Приложение №1/ пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, като изключва за отдаване под наем тези пасища, мери и ливади, които са самозалесени с дървета до такава степен, че вече са с характер на гора и е необходимо да бъдат включени в общински горски фонд с площ 1783,258 дка. и тези, които не могат да се ползват по предназначение по различни причини с площ 1008,232 дка.

2. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.

3. Свободните мери и пасища с площ по голяма от 4 дка и свободните ливади, се отдават под наем  за индивидуално ползване /описани по землища в Приложение №1/.

4. Мери и пасища с площ под 4 дка се ползват общо за паша на животните  в съответното населено място /описани по землища в /Приложение №1/. 

5.  Приема годишен план за паша за стопанската 2022-2023г. на територията на Община Казанлък. /Приложение №2/

6. Допуска предварително изпълнение.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 01/03/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220