РЕШЕНИЕ
№924
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50


Относно: ОС_2186/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми на техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53179.152.904, с начин на трайно ползване (НТП) "лозе" с площ от 941 кв.м, местност "Каракос"" в землище с. Овощник, общ. Казанлък с цел изграждане на вилна сграда. 2. Одобряване на Задание, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Т-3153-1#2/19.01.2023 г. от Тенчо Караенев, собственик на ПИ 53179.152.904, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в едно със схеми на техническа инфраструктура за ПИ с идентификатор 53179.152.904 с площ от 941 кв. м, с начин на трайно ползване (НТП) „лозе“ в местност „Каракос“, землище село Овощник при граници и съседи: 53179.142.223 - с НТП: „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, 53179.152.912 - „лозе“, частна собственост, 53179.132.223 - „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, 53179.152.905 - „лозе“, общинска частна собственост. Местоположението на имота е на север от строителните граници на село Овощник и на север от републикански път I-5 в участъка гр. Казанлък – гр. Стара Загора. Достъпа до имота е възможен през ПИ с идентификатор 53179.132.223 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“. За електроснабдяване на имота се предвижда да се разработят план-схеми и парцеларен планов при необходимост след становище на съответното експлоатационно дружество. Водоснабдяването на имота се предвижда да се осигури от собствен водоизточник, а канализацията да се зауства в изгребна яма.

Инвестиционното намерение не противоречи на устройствената зона от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – земеделски територии с допустима промяна на предназначението, като допустимата промяна е в Ов /рекреационна зона за вилен отдих/. Предвидени са  следните показатели за застрояване: устройствена зона Ов, до 40% плътност на застрояване, 0.8 коефициент на интензивност, 50% минимално озеленяване и до 7 м макс. кота корниз, застрояване свободно в имота, отреждане „за вилно строителство“.  

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7  и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в едно със схеми на техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53179.152.904, с начин на трайно ползване (НТП) „лозе“ с площ от 941 кв. м, местност „Каракос“ в землище село Овощник, община Казанлък, при граници и съседи: 53179.142.223, 53179.152.912, 53179.132.223, 53179.152.905, с цел изграждане на вилна сграда.

2. Одобрява заданието по т. 1, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Тенчо Караенев, с адрес гр. Казанлък,

 

Участвали в гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 01/03/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220