РЕШЕНИЕ
№971
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2304/12.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажбата на общинската част 155/1205 идеални части от земя на собственик в Поземлен имот с идентификатор 27499.501.883, с площ 1205 кв. м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, за сумата от 4650,00 лв. без ДДС.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпи Заявление с вх. №94-Б-346-1/16.01.2023 г. от Биляна Гъдева за закупуване на общинската част от ПИ с идентификатор 27499.501.883 с площ 1 205 кв. м по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, представляващ УПИ VII-883 с площ 1 205 кв. м, кв. 98 на с. Енина, по действащ ПУП, одобрен със Заповед №864/1970 на ГОНС, посл. изм. със Заповед №111/21.01.2013 г. на кмета на Община Казанлък.

Заявителят е собственик на част 1050/1205 идеални части от ПИ с идентификатор 27499.501.883, ведно с построените в имота сгради съгласно Нотариален акт №47, т. 1, рег. №688, дело №41/04.03.2010 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №1023/04.03.2010 г., Акт №70, т. 3, дело №520, стр. 14830, Нотариален акт №1, т. 3, рег. №3375, дело №325/ 23.11.2010 г., вписан в СВ-Казанлък с вх. рег. №5672/ 23.11.2010 г., Акт №12, т. 16, дело №3292, стр. 14830 и Нотариален акт №170, т. 1, рег. №1552, Дело №148/ 15.10.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №5315, вх. рег. №5315/15.10.2020 г., Акт №161, т. 19, дело №4000.

Община Казанлък е собственик на част 155/1205 идеални части от имота по Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4348/ 06.03.2023 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №1376, вх. рег. №1376/14.03.2023 г., Акт 89, т. 5, н. дело 962.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2023 година“, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 1108,30 лева, съгласно Удостоверение №7404068524/20.02.2023 г. за данъчна оценка на Дирекция МП, а изготвената от оценител на имоти Пазарна оценка с вх. №94-А-4487-1#8/07.04.2023 г. е на стойност 4 650,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2023 година“, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№4348 от 06.03.

2023 г.

 

Биляна Гъдева

 

4 650,00

 

За ЖС

ПИ с идентификатор 27499.501.883 по КККР на с. Енина, представляващ УПИ VII-883, кв. 98 по ПУП на с. Енина

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 27499.501.883 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка осем осем три) с площ 1 205 (хиляда двеста и пет) кв. м, адрес: с. Енина, ул. „Онуфри Хилендарски“ №12, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници: Поземлени имоти с идентификатори – 27499.501.2180; 27499.501.3065; 27499.501.882; 27499.501.3116 по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-88/30.12.2009 г., посл. изменение от 18.01.2023 г., представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-883 (седми за осемстотин осемдесет и три) с площ 1 205 (хиляда двеста и пет) кв. м, кв. 98 (деветдесет и осми) на с. Енина, при граници: север – УПИ VI-881,882; изток – улица; юг - УПИ VIII общ. и запад – канал по действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №864/1970 на ГОНС, посл. изм. със Заповед №111/21.01.2013 г. на кмета на Община Казанлък, чрез продажба на общинската част 155/1205 (сто петдесет и пет към хиляда двеста и пет) идеални части от земята на съсобственика – Биляна Гъдева за сумата от 4 650,00 (четири хиляди шестстотин и петдесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата на идеалните части от имота по т.2 от настоящото решение с Биляна Гъдева, в срока на валидност на пазарната оценка, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Биляна Гъдева, адрес: с. Енина.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220