РЕШЕНИЕ
№973
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2276/30.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, частна общинска собственост представляващ земя в УПИ II, с площ 840 кв. м, в кв.6 по действащият ПУП на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък за сумата от 10500,00 лв. без ДДС.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-Р-2157-1/20.02.2023 г. от Радослав Синев за закупуване на земя, частна общинска собственост, представляваща Урегулиран поземлен имот (УПИ) II с площ 840 кв. м  в кв. 6 по действащия Подробен устройствен план на с. Хаджидимитрово, одобрен със Заповед №12/1987 г.

Заявителят е собственик на жилищната сграда, построена в имота, съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 09.07.1992 г.

Община Казанлък е собственик на УПИ II с площ 840 кв. м  в кв. 6 по действащия ПУП на с. Хаджидимитрово, одобрен със Заповед №12/1987 г., за който е съставен Акт за частна общинска собственост №2818/30.01.2015 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. рег. №1899/11.03.2015 г., Акт №77, т. 6, н. дело 1134.

В Приложение №6 към „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 година“, приета с Решение №821/ 24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, частна общинска собственост по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради.

Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък като продажбата се извършва от кмета на общината, без търг или конкурс.

Данъчната оценка на земята е 3 973,20 лв., съгласно Удостоверение №7404068639/27.02.2023 г. на дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка с №68-7439-2/23.03.2023 г. от оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е  10 500,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1, ал.9, чл.41, ал.2 във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

 

Приход (лв.)

 

Предназначение

 

Описание на имота

№2818 от 30.01.2015 г.

Радослав Синев

10 500,00

Жилищно строителство

УПИ II с площ 840 кв. м  в кв. 6 по действащ ПУП на

с. Хаджидимитрово

 

2. Определя пазарна цена в размер на 10 500,00 (десет хиляди и петстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 840 (осемстотин и четиридесет) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот II (втори) в кв. 6 (шести) на с. Хаджидимитрово, съгласно действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №12/1987 г., при граници: северозапад – УПИ I-32 и УПИ ХХVI-31, североизток и югоизток – улици, югозапад – УПИ XV-42 и УПИ III-43 и запад – УПИ XXV-30, без построената върху него сграда и подобрения, построени при условията на отстъпено право на строеж.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителя за продажба на имота по т. 2 в срока на валидност на пазарната оценка. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Радослав Синев, с адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220