РЕШЕНИЕ
№974
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2264/28.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 9060 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: УПИ IX-433 с площ 604 кв. м, находящ се в кв.15 по ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. №94-Й-1149-1/30.01.2023 г. от Йордан Игнатов за закупуване на земя - частна общинска собственост. Съгласно представения Нотариален акт №90, т. I, д.164/1988 г, заявителят е собственик на сграда, построена върху общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот IХ-433 в кв.15 по ПУП на село Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/1995 година, за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4342 от 21.02.2023 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. №:1154/01.03.2023 г., акт 158, т.4, н. д. 813.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс.

Съгласно Удостоверение №7404068341/13.02.2023 г. на дирекция „Местни приходи“, данъчната оценка на земята е 1594.60 лева. Пазарната оценка на земята, изготвена от правоспособен оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, е  на стойност 9060.00 лева, без ДДС.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, ал.9, чл.41, ал.2 във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2023 година, приета с Решение №821/24.11.2022 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

4342/2023 г.

Йордан  Игнатов

9060,00

За жилищно строителство

IХ-433 с площ 604 кв. м в квартал 15 с. Г. Дряново

 

2. Определя пазарна цена от 9060,00 (девет хиляди и шестдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ-433 (девети за четири три три) с площ 604 (шестстотин и четири) кв. м в кв.15 (петнадесети) по ПУП на село Голямо Дряново, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №135/1995 г., при граници: УПИ VIII-429,  улици, УПИ Х-432.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Йордан Игнатов от град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Йордан Игнатов.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Йордан Игнатов, адрес за кореспонденция: град Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220