РЕШЕНИЕ
№977
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2297/11.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП - парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот №27499.192.18 - с НТП "Нива", местност "Под Енина", с площ от 4653 кв. м по КККР на с. Енина и Поземлен имот №27499.191.84 - с НТП "Нива", местност "Под Енина" с площ от 2661 кв.м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на участъци с обща приблизителна площ 2673 кв.м, като части от ПИ публична общинска собственост.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило заявление с вх. №194-Ж-740-2#2/02.03.2023 г. от Венеция Георгиева в качеството си на собственик на Поземлен имот №27499.191.84 – с НТП “Нива”, местност „Под Енина“ с площ от 2661,00 кв.м. по КККР на с. Енина и от Величка Миладинова и Цанко Градев в качеството си на собственици на Поземлен имот №27499.192.18 – с НТП “Нива”, местност „Под Енина“ с площ от 4653,00 кв. м. по КККР на с. Енина, респективно възложители, с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот №27499.191.84 и Поземлен имот №27499.192.18, засягащ следните поземлени имоти:

-    ПИ  с идентификатор 27499.180.271, по КККР на с. Енина ЕКАТТЕ: 27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост;

-    ПИ  с идентификатор 27499.180.184, по КККР на с. Енина ЕКАТТЕ: 27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост;

-    ПИ  с идентификатор 27499.183.68, по КККР на с. Енина ЕКАТТЕ: 27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост.

Поземлен имот №27499.192.18 – с НТП “Нива”, местност „Под Енина“ с площ от  4653,00 кв.м. по КККР на с. Енина и Поземлен имот №27499.191.84 – с НТП “Нива”, местност „Под Енина“ с площ от 2661,00 кв. м. по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, попадат в територия, за която има влязъл в сила общ устройствен план – „ОУП  на Община Казанлък“, одобрен с Решение №579, Протокол №29 от 26.10.2017 г. на Общински съвет Казанлък. Имотите попадат в Смесена многофункционална зона – разновидност 1 /Смф1/. Това са територии предимно извън границите на съществуващите урбанизирани територии, предназначени за безвредни промишлени производства, логистични дейности, обществено обслужване, търговия, жилища за временно обитаване, спорт и атракции и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. 

Също така, за Поземлен имот №27499.191.84 има одобрен ПУП – план за застрояване, одобрен със Заповед №743/20.05.2019 г., с предназначение „За обществено и делово обслужване и жилище“.

За определяне на трасе през имоти, общинска собственост е необходимо предварително съгласие на Общински съвет на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ. Това е  условие за издаване решение за утвърждаване на трасе на линеен обект на техническата инфраструктура, когато същия е разположен на повърхността на терена съгласно чл.17а, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.108 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.1, чл.21, ал.2 ал.3, чл.29 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот №27499.192.18 – с НТП “Нива”, местност „Под Енина“ с площ от 4653,00 кв.м. по КККР на с. Енина и Поземлен имот №27499.191.84 – с НТП “Нива”, местност „Под Енина“ с площ от  2661,00 кв.м. по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, засягащ следните поземлени имоти:

- ПИ  с идентификатор 27499.180.271, по КККР на с. Енина ЕКАТТЕ: 27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост;

- ПИ  с идентификатор 27499.180.184, по КККР на с. Енина ЕКАТТЕ: 27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост;

- ПИ  с идентификатор 27499.183.68, по КККР на с. Енина ЕКАТТЕ: 27499, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост.

2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

3. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на участъци  с обща приблизителна площ 2673,00 кв.м, като части от ПИ публична общинска собственост, както следва:

  • 2651,00 кв.м. от ПИ  с идентификатор 27499.180.271 – с НТП “За селскостопански, горски, ведомствен път”, местност „Под Енина“ с площ от 3257,00 кв.м. по КККР на с. Енина, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък;
  • 6,00 кв.м. от ПИ  с идентификатор 27499.180.184 – с НТП “За селскостопански, горски, ведомствен път”, местност „Под Енина“ с площ от  3198,00 кв.м. по КККР на с. Енина, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък;
  • 16,00 кв.м. от ПИ  с идентификатор 27499.183.68 – с НТП “За селскостопански, горски, ведомствен път”, местност „Под Енина“ с площ от 836,00 кв.м. по КККР на с. Енина, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

За изграждане  на „Трасе на пътна връзка“ за осъществяване на транспортен достъп до Поземлен имот №27499.192.18 – с НТП “Нива”, местност „Под Енина“ с площ от 4653,00 кв.м. по КККР на с. Енина и Поземлен имот № 27499.191.84 – с НТП “Нива”, местност „Под Енина“ с площ от 2661,00 кв.м. по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК. НТП на поземления имот ще се промени в „Местен път“, а вида територия в „За транспорт“.

4. Определя срок на валидност на настоящето предварително съгласие описано в т. 3 – 3 (три) години от датата на издаването му

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Венеция Георгиева, Величка Миладинова и Цанко Градев, в качеството си на заявители, с адрес за кореспонденция с. Овощник

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220