РЕШЕНИЕ
№978
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2023 г., Протокол №53


Относно: ОС_2310/13.04.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване ведно със схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.160.939, с начин на трайно ползване "лозе", "земеделска територия", с площ 3280 кв. мв местност "Старите лозя", землище на гр. Казанлък, с цел промяна в начина на трайно ползване "За вилно застрояване". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-М-8489-1/30.03.2023 г. – Марко Буццетти с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 35167.160.939,  с начин на трайно ползване (НТП) “лозе“, “земеделска територия“ с площ от  3280 кв. м, в  местност „лозе“, землище Казанлък ЕКАТТЕ:35167, местност „Старите лозя“  при граници и  съседи: 160.825; 160.826; 160.836; 160.835; 160.829; 160.420; 160.421; 160.422; 160.423; 160.424; 160.426 с НТП „лозе“ и 150.124 - „селско стопански, горски ведомствен път“. Транспортният достъп до имота е възможно да се осъществи  от изток чрез ПИ с идентификатор 35167.150.124 с НТП „селско стопански, горски ведомствен път“ до общинска пътна мрежа. Инвестиционните намерения на възложителя е  да се изгради вилна сграда. Предвидени са  следните показатели за застрояване: до 40% плътност на застрояване, до 0.8 коефициент на интензивност, 50% минимално озеленяване и до 7 м кота корниз.

За Водоснабдяването и електроснабдяването на имота на имота се предвижда да се разработят план - схеми при необходимост след становища на съответните експлоатационни дружества.

Инвестиционното намерение не са в противоречие на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Ов (рекреационна зона за вилен отдих).

Представено е становище  от РИОСВ Ст. Загора относно инвестиционното намерение и вероятността за отрицателното въздействие върху защитени зони.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7  и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване ведно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.160.939, с начин на трайно ползване (НТП) “лозе“, “земеделска територия“ с площ от  3280 кв.м, в местност „Старите лозя“, землище Казанлък с цел промяна в начина на трайно ползване „за вилно застрояване“ при граници и съседи: 160.825; 160.826; 160.836; 160.835; 160.829; 160.420; 160.421; 160.422; 160.423; 160.424; 160.426 с НТП „лозе“ и 150.124 „селско стопански, горски ведомствен път“.

2. Одобрява задание, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък. и Марко Буццетти с адрес: с. Енина.

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/05/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220