РЕШЕНИЕ
№982
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №54


Относно: ОС_2335/03.05.2023 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2022 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, като в случая, това е Общински съвет – гр. Казанлък.

Внасям за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.28, ал.1, т.3 и т.9 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

Общинско дружество „Балканинвест“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие, и като такова, приоритет в развитието му са дейности и услуги ориентирани в полза на гражданите и на Община Казанлък. Основните дейности, които дружеството развива са:

 

1. Извършване на автобусни превози по всички линии на “Вътрешноградски транспорт”, при изпълнение по Договор за обществен превоз на пътници, с номер №Д 06-1/04.01.2021 г.

2. Организация и контрол при поставяне и премахване на метални и бетонови контейнери за съхранение на автомобили, както и събиране на наемите им.

3. Управление и стопанисване на съоръженията и  мрежата за водопренос на минерални води от находищата в землището на с. Овощник.

4. Извършване на технически и административни услуги, включващи замерване на квадратури на жилищни и административни сгради и търговски обекти, издаване на удостоверения за квадратури и административни адреси, съгласуване на строителна документация.

5. Осъществяване на дейности по инвеститорски контрол в строителството, независим строителен надзор и технически контрол.

Пълна информация за финансовото състояние на дружеството се съдържа в баланса, а за ефективността – в отчета за приходите и разходите.

 

„Балканинвест“ ЕООД отчита:                                                                

 

2020 г.

2021 г.

2022 г.

 

/лв./

/лв./

/лв./

ОБЩО ПРИХОДИ:

94963

1263995

1638839

Нетни приходи от билети и карти

 

310980

512827

Нетни приходи от транспортна услуга по проект

 

 

5185

Услуги към Община Казанлък

43805

43805

47787

Услуги на граждани, фирми и др.

6145

23533

25995

Приходи от водопренос

34454

29593

16136

Нетни приходи от компенсации и субсидии от централен бюджет

10559

496336

418055

Нетни приходи от Община Казанлък

 

 

432000

Приходи от продажба на ДМА

 

97130

 

Приходи от дарение на ДМА

 

111764

30000

Извънредни приходи (наем електробуси)

 

150854

150854

 

Общо разходи за оперативната дейност на дружеството по години:

 

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Разходи по икономически елементи

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

Разходи за материали

8

129

267

Разходи за външни услуги

6

165

233

Разходи за амортизации    

1

44

8

Разходи за възнаграждения

55

628

831

Разходи за осигуровки

10

117

148

Други разходи (средства от приватизация и др.)   

7

111

 

Финансови разходи

   

3

Други разходи(данъци и такси)

   

6

ОБЩО РАЗХОДИ:

87

1194

1496

„Балканинвест“ ЕООД приключва 2022 г. със счетоводна  печалба в размер на 142 633,69 лв. след разходите за данък печалба в размер на 14 263,37 лв., печалба в размер на 128 370,32 лв. Към 31.12.2021 г. е приключило с печалба в размер на 61 052,67 лв.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.28, ал.1, т.3 и т.9 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

Р Е Ш И:

 

1. Приема годишния финансов отчет за 2022 г. на „Балканинвест“ ЕООД, ЕИК 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, пл. “Славянска“ №10.

2. Освобождава от отговорност за 2022 г. управителя на „Балканинвест“ ЕООД – Петко Константинов Карагитлиев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Константинов Карагитлиев - Управител на „Балканинвест“ ЕООД

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 31/05/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220