РЕШЕНИЕ
№984
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2350/11.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно определяне на състав на Одитен комитет в Община Казанлък по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „На основани чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/, във връзка с чл.2 т.1 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор /НПОСДОКОПС/, в общините с изградени Звена за вътрешен одит, задължително се създава Одитен комитет. Съставът му е от 3 до 5 членове, включително и председател, като най-малко две трети от тях са външни за организацията лица. Броят на членовете в одитния комитет се определя със заповед на ръководителя на съответната организация.

В тази връзка и на основание чл.3 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор с моя Заповед №487/17.03.2023 г. e определен броя на членовете на одитния комитет в община Казанлък, а именно трима, от които - двама външни и един вътрешен за организацията. Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата външните членове на одитните комитети се определят чрез процедура за подбор, който се извършва от комисия, определена с акт на ръководителя на организацията. За целта в община Казанлък беше проведена процедура за избор на външни членове на одитния комитет, в резултат на която са избрани следните външни членове:

 

1. Радка Стефанова – образование: висше – магистър, специалност – стопанско управление.

2. Катя Донева - образование: висше – магистър, специалност – стопански и финансов контрол.

 

На основание чл.15, ал.1 от Наредбата с моя Заповед №969/09.05.2023 г. е определен и вътрешният член на одитния комитет в Община Казанлък, а именно Нели Дончева Атанасова, на длъжност главен счетоводител  при Общинска администрация Казанлък.

Изискванията към членовете на одитните комитети в публичния сектор, както и техните функции и правомощия са регламентирани в чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/.

За своята работа външните членове на одитния комитет ще получават възнаграждение на основание чл.18, ал. 9 от ЗВОПС в размер на половин минимална работна заплата за страната на заседание, но не повече от една минимална работна заплата на месец.

В съответствие с изискванията на чл.16, ал.1, т.3 от Наредбата, към настоящата докладна записка са приложени документите от процедурата за определяне на външни членове на одитния комитет в община Казанлък

Общинският съвет е компетентният орган, който на основание чл.18 ал.2 от ЗВОПС със свое решение, определя състава на Одитния комитет, по предложение от кмета на общината.„    

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.18 ал.2, т.3 от ЗВОПС и чл.16, ал.1, т.3 от НПОСДОКОПС,

  

Р Е Ш И:

 

I. Определя състав на Одитен комитет в Община Казанлък, както следва: 

 

Външни членове:  1. Радка Стефанова

                       2. Катя Донева

 

Вътрешен член:      Нели Атанасова

II. Определя мандат на Одитния комитет, съгласно чл.15, ал.2 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор от 01.06.2023 г. до 31.05.2026 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Министърът на финансите, Радка Стефанова и Катя Донева

 

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 31/05/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220