РЕШЕНИЕ
№986
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55


Относно: ОС_2345/09.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ "Възродена Искра - 2000" в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.212 с площ 761,00 кв. м, ведно с едноетажна сграда с площ 468,00 кв.м, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Г. Бенковски" №11.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Община Казанлък е постъпило Заявление с №76-21-2/13.01.2023 г. от Николай Александров в качеството си на Председател на НЧ „Възродена Искра - 2000“, с искане да им бъде предоставено отново за безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години помещение общинска собственост за нуждите на читалището,  находящо се в гр. Казанлък, ул. „Г. Бенковски“ №11. Същият представлява Поземлен имот с идентификатор  35167.502.212 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка две едно две).

С Решение №572/18.04.2013 г. е учредено в полза на НЧ „Възродена Искра - 2000“, гр. Казанлък безвъзмездно право на ползване върху имота. В изпълнение на решението е сключен Договор №Д08-55/18.06.2013 г. с НЧ „Възродена Искра - 2000“  за предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години, който изтича на 18 юни 2023 г.

В тази връзка предлагам Общински съвет – Казанлък да учреди безвъзмездно право на ползване на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.212 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка две едно две) с площ 761 кв. м, по КККР одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно с построена върху него Сграда с идентификатор 35167.502.212.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка две едно две точка едно) със застроена площ 468 кв. м, масивна конструкция, построена 1882 (хиляда осемстотин осемдесет и втора) г., брой етажи: един, предназначение: Сграда за образование и подобрения: ограда, плочници, стълбище и други. По Подобрен устройствен план, за имота е отреден урегулиран поземлен имот III „За детски център“ кв.184 на гр. Казанлък, за който е съставен АЧОС № 3376/01.02.2017 г. за задоволяване потребностите на организацията. За имота е изготвена данъчна оценка от Дирекция „МП“ с изх. №7404069936/28.04.2023 г. в размер на 24 2127, 20 лв.“ 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.39, ал.4 от Закона за общинска собственост,

  

Р Е Ш И:

 

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на Народно Читалище „Възродена Искра - 2000“ ЕИК121485764, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Георги Бенковски“ № 11, с председател Николай Александров, върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.212 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка две едно две) с площ 761 кв. м, по КККР одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно с построена върху него Сграда с идентификатор 35167.502.212.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка две едно две точка едно) със застроена площ 468 кв. м, масивна конструкция, построена 1882 (хиляда осемстотин осемдесет и втора) г., брой етажи: един, предназначение: Сграда за образование и подобрения: ограда, плочници, стълбище и други. По Подобрен устройствен план, за имота е отреден урегулиран поземлен имот III „За детски център“ кв.184 на гр. Казанлък, при граници: Поземлени имоти с идентификатори: 35167.502.6023; 35167.502.9192; 35167.502.9196; 35167.502.9163, за който е съставен АЧОС №3376/01.02.2017 г., Скица №15-436041/24.04.2023 г. за задоволяване потребностите на организацията.

2. Одобрява приложения проект на договор.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1, в т.ч. и да сключи договор за безвъзмездно право на ползване. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот, за срока на договора са за сметка на НЧ „Възродена Искра - 2000“ – гр. Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Николай Александров в качеството си на Председател на НЧ „Възродена Искра - 2000“ – гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220