РЕШЕНИЕ
№988
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.05.2023 г., Протокол №55

Относно: ОС_2342/04.05.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно нова социална услуга "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания", като държавно делегирана дейност, считано от 01.05.2023 г., разпоредител с бюджет от по-ниска степен.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък проявява висока активност в сферата на социалната политика като предоставя мрежа от разнообразни социални услуги, работи за разкриването на нови такива, продължава да подобрява тяхната материална база и се грижи да отговарят на стандартите и критериите за предоставянето им.

С Решение №933 от 30.03.2023 г. на Общински съвет – Казанлък, считано от 01.05.2023 г. е създадена като делегирана от държавата дейност нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“. Центъра за пълнолетни лица с увреждания се управлява от Управител назначен от кмета на община Казанлък. В предвид това следва да се допусне предварително изпълнение на настоящото решение.

Второстепенните разпоредители с бюджет прилагат делегиран бюджет в случаите, когато това е определено със закон, както и когато въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител с бюджет да прилагат делегиран бюджет.

Съгласно чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджетите на общините се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Първостепенните разпоредители с бюджет упражняват контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.“         

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси и чл.60 от Административнопроцесуален кодекс,

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава нов второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.

2. Допуска предварително изпълнение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 31/05/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220