РЕШЕНИЕ
№1112
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2596/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за разширяване на съществуващ гробищен парк върху Поземлен имот с идентификатор 40292.100.9, с начин на трайно ползване "Пасище", намиращ се в землището на гр. Крън, общ. Казанлък; обща площ на имота 8389 кв.м, по данни от скица представена от АГКК, Стара Загора; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за регулация и застрояване за разширение на гробищния парк, върху ПИ 40292.100.9 - "пасище", който е в съседство на съществуващия гробищен парк в Поземлен имот 40292.100.54; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпила Докладна записка с вх. №10-07-30/10.06.2020 г. от Пламен Георгиев - кмет на град Крън, общ. Казанлък, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план. Искането на г-н Георгиев е свързано с гробищен парк, който е с изчерпан капацитет и се нуждае от разширение.

Поземленият имот съгласно действащият ОУП на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на общински съвет попада в зона Т –„терени за гробищен парк“.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от възложителя  по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за разширяване на съществуващ гробищен парк върху ПИ с идентификатор (ПИ) 40292.100.9 с начин на трайно ползване „Пасище“, намиращ се в землището на град Крън, община Казанлък. Общата площ на имота е 8389 кв.м, по данни от скица предоставена от АГКК Ст. Загора.      

2. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за разширение на гробищен парк, върху ПИ 40292.100.9 -„пасище“, намиращ се в землището на град Крън, община Казанлък, който е в съседство на съществуващия гробищен парк в (ПИ) 40292.100.54. 

3. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Пламен Георгиев - кмет на гр. Крън, общ. Казанлъкзаявител.  

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 05/10/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220