РЕШЕНИЕ
№1115
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2559/04.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, с цел електрозахранване на Имот с идентификатор 83106.41.18, с начин на трайно ползване "нива", местност "Паметника", с площ от 1.999 дка в землището на с. Шейново общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-С-8297-1#1/02.08.2023 г.– Светослав Спасов  с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план–парцеларен план за трасе на електропровод за захранване на  ПИ с идентификатор 83106.41.18, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“, местност „Паметника“ с площ от 1.999 дка, в землище Шейново при граници и съседи и НТП:  83106.41.19-„ов.градина“; 83106.41.17-„ов.градина“; 83106.41.520 -„селскостопански горски ведомствен път“; 83106.41.20-„ов.градина“. Достъпа до имота е възможен чрез ПИ с идентификатор 83106.41.520.

Съгласно действащия ОУП на Община Казанлък поземления имот попада в зона, в която не е предвидена възможност за застрояване.

Проекто-трасето на ел. кабел преминава през Поземлени имоти със следните идентификатори: 83106.38.32 - „нива“, частна собственост с дължина на трасето 3.45м, 83106.38.516 и 83106.41.520 - с НТП „за селскостопански, горски ведомствен път“ с дължини съответно 50.1м и 167.45м  за достигане до съществуващ ТНН на ТП3 „Шейново“, извод СН „ОПЪЛЧЕНЕЦ“, п/ст „САХРАНЕ“. За преминаването през ПИ с идентификатор 83106.38.32 е необходимо на следващ етап от процедурата по одобряване на ПУП да се представи съгласие по чл.193 от ЗУТ за отреждането на нов сервитут на подземен ел. кабел НН или съгласие от електроразпределителното дружество за използване на вече съществуващ сервитут.

На основание Становище изх. № ПО-12-7-1/22.02.2023 г на ОД „Земеделие“ за строителство в земеделски земи е издадено Разрешение за поставяне №30/24.04.2023 г на 2 броя павилиони за охрана и инвентар.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура с цел електрозахранване на имот с идентификатор 83106.41.18 с начин на трайно ползване (НТП) „нива“, местност „Паметника“ с площ от  1.999 дка в землището на село Шейново, община Казанлък с обща дължина на трасето 221 м и общ сервитут  442 кв.м;

2. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) за Поземлени имоти: 83106.38.516 и 83106.41.520 - с НТП „за селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост засегнат от трасето на подземен ел. провод в землище село Шейново, община Казанлък;

3. Одобряване на задания, съставени от Възложителя по т.1;

4. Определяне срок на валидност на това съгласие две години по т.2.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Светослав Спасов - гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220