РЕШЕНИЕ
№1116
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2601/18.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметна плоча на Велчо Димитров Даскалов, в гр. Казанлък на ул. "Христо Ботев" № 42А, на източната фасада на сградата.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация Казанлък постъпи предложение от Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва за поставяне на паметна плоча на Велчо Димитров Даскалов във връзка със 100 годишнината от рождението му. 

Велчо Даскалов е роден на 23 септември 1923 г. в село Глава, област Плевен. През 1942 г. завършва пълния курс на реалната гимназия в гр. Бяла Слатина. През 1943 г. завършва Школата за запасни офицери в гр. София. През втората фаза на Втората световна война е командир на разузнавателен взвод от 57 пехотен полк на 16 пехотна дивизия в състава на Първа Българска Армия. На 15 март 1945 г. е ранен край Драва- Полконя.

След края на войната учи в МЕИ - София (дн. Технически университет). От 1947 г. е отново в редовете на армията като свързва живота си завинаги с град Казанлък. През 1960 г. завършва Висшата военна академия „Георги Стойков Раковски“ - София, специалност командно-щабна, тил и снабдяване. Пионер на стрелбата с пистолет и многократен призьор на провежданите в БА общоармейски военни шампионати. След пенсионирането си като началник на Самодеен стрелкови клуб и треньор работи с младежи, които постигат успехи на високо републиканско ниво. Велчо Димитров Даскалов умира на 21 ноември 2005 г. в Казанлък.

Предложението е паметната плоча да се монтира на фасадата на жилищната сграда, в която е живяло семейството на Велчо Даскалов и сега е собственост на сина му Захари Даскалов. Паметната плоча е с размери 50/85 см., изработена от черен мрамор, на която ще са разположени изображението на Велчо Даскалов и надпис „Велчо Димитров Даскалов, 23.09.1923 г. – 21.11.2005 г.“

Средствата, необходими за поставянето на паметната плоча ще бъдат осигурени от наследника на Велчо Даскалов – сина му Захари Даскалов.

Съгласно чл.84 ал.3 от Наредба №27 на Общински съвет, за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и други възпоменателни знаци на територията на общината към доклада прилагам становищата на Главния архитект и Директора на ИМ „Искра“.“

В хода на дебата, общинският съветник Мария Цонева - Председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания направи процедурно предложение за отлагане на доклада, за разглеждане на следващо заседание, като се мотивира, че комисията се съобразява със становището на главния архитект на Община Казанлък.

Предвид изложените мотиви, предложението се подложи на гласуване за отлагане и бе прието от общинските съветници.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.46, ал.2, т.5 от Правилника на ОбС,

Р Е Ш И:

Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общински съвет - Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и СОСЗР гр. Казанлък.

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220