РЕШЕНИЕ
№1117
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2619/20.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване предварително съгласие на предназначението на засегнатата от ПУП част от ПИ с идентификатори 40292.100.24 и 40292.109.21 по КККР на гр. Крън - земеделска територия с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път", общинска публична собственост на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 40292.109.1 по КККР с НТП "Нива", землище на гр. Крън, общ. Казанлък, собственост на "Трейдифай" ЕООД; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация – Казанлък е постъпило Заявление с вх. №168-7350-3#9/28.08.2023 г. от  Илия Пенчев с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за елементите техническата инфраструктура - пътна връзка към ПИ с идентификатор 40292.109.1 по КККР  с НТП „нива“, землище на гр. Крън, общ. Казанлък върху части от ПИ с идентификатори 40292.100.24 и 40292.109.21 по КККР - земеделска територия с НТП „за селскостопански, горски ведомствен път“, общинска публична собственост в землище на гр. Крън, общ. Казанлък.

Възложителят е собственик на имот, земеделска територия, с НТП „Нива“, представляващ ПИ с идентификатор 40292.109.1 със съседи: 40292.109.3, 40292.109.22, 40292.109.21, 40292.109.2, 40292.100.24 по КККР на землището на гр. Крън, Община Казанлък. Имотът е в процедура по одобряване на ПУП-ПРЗ, във връзка с промяна на предназначението му. Изработен е ПУП-ПРЗ и парцеларен план за трасе на пътна връзка, изготвен във връзка с необходимостта осигуряване на транспортен достъп до имота, съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ. За разрешаване изработването на ПУП е издадено Решение №641/31.03.2022г. на Общински съвет – Казанлък.

Трасето засяга ПИ с идентификатори 40292.100.24 и 40292.109.21 по КККР – земеделска територия, с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост. Връзката осигурява транспортен достъп до ПИ с идентификатор 40292.100.10 – път от общинската пътна мрежа.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.3 и чл.29 от ЗОЗЗ,

Р Е Ш И:

 

1. Изразява предварително съгласие за отделяне на реални части от ПИ с идентификатори 40292.100.24 и 40292.109.21 по КККР на гр. Крън, Община Казанлък, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и промяна на предназначението на засегнатите от ПУП части на „пътна връзка“ за транспортен достъп на ПИ с идентификатор 40292.109.1 със съседи: 40292.109.3, 40292.109.22, 40292.109.21, 40292.109.2, 40292.100.24 по КККР с НТП „Нива“, землище гр. Крън, Община Казанлък, собственост на „ТРЕЙДИФАЙ“ ЕООД, представлявано от Илия Пенчев до общинска пътна мрежа;

2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя;

3. Определяне срок на валидност на съгласието по т.1. – 2год.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ТРЕЙДИФАЙ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Крън, общ. Казанлък, представлявано от Илия Пенчев.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220