РЕШЕНИЕ
№1118
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2620/20.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част от Поземлени имоти с идентификатор 22633.42.107 и 22633.42.320 по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 22633.42.8 и 22633.42.9 по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък с НТП "Етерично-маслодайна култура"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№194-А-6628-1#4/28.08.2023 г. от  Атие Пазвантова, Вилдан Бостанджиева и Фазли Пазвантов с искане за изразяване на предварително съгласие за изготвяне парцеларен план за техническа инфраструктура - пътна връзка към ПИ с идентификатор 22633.42.8 със съседи: 22633.42.9, 22633.42.107, 22633.42.7, 22633.42.6, 22633.42.31, 22633.42.30, 22633.42.29 и ПИ с идентификатор 22633.42.9 със съседи: 22633.42.10, 22633.42.107, 22633.42.8, 22633.42.29, 22633.42.28, 22633.42.27 по КККР на село Долно Изворово, община Казанлък с НТП „Етерично-маслодайна култура“, землище с. Долно Изворово, Община Казанлък.

За ПИ 22633.42.8 и 22633.42.9, Общински съвет Казанлък е одобрил с Решение №809/28.10.2022 г. изменение на ОУП.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ „За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект“, което налага  да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, включен в обхвата на транспортния достъп до посочения имот съобразно приложената комуникационно-транспортна схема.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.3 и чл.29 от ЗОЗЗ, във вр. с Решение №809 от 2022 г. на Общински съвет-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Изразява предварително съгласие за отделяне на реални части от ПИ с идентификатори по КККР на с. Долно Изворово, Община Казанлък: 22633.42.107 с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост и 22633.42.320 с НТП „Дере“, публична общинска собственост, и промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част на „пътна връзка“ за транспортен достъп към ПИ с идентификатор 22633.42.8 със съседи: 22633.42.9, 22633.42.107, 22633.42.7, 22633.42.6, 22633.42.31, 22633.42.30, 22633.42.29 и ПИ с идентификатор 22633.42.9 със съседи: 22633.42.10, 22633.42.107, 22633.42.8, 22633.42.29, 22633.42.28, 22633.42.27 по КККР на с. Долно Изворово, Община Казанлък, с НТП „Етерично-маслодайна култура“, землище с. Долно Изворово, Община Казанлък, собственост на Атие Пазвантова, Вилдан Бостанджиева и Фазли Пазвантов, с цел достигане до улица в регулационните граници на населеното място.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

3. Определяне срок на валидност на съгласието по т.1 – 2 год.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Атие Пазвантова - с. Долно Изворово,  Вилдан Бостанджиева - с. Долно Изворово и Фазли Пазвантов - с. Долно Изворово.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220