РЕШЕНИЕ
№1119
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2621/20.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части от Поземлени имоти с идентификатори 77027.37.16 и 77027.37.135 - земеделска територия с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път", общинска собственост и промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ с идентификатори 77027.37.3 и 77027.37.6 по КККР в землище на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, с НТП "Нива", 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация – Казанлък е постъпило Заявление с вх. №194-Е-2453-2#3/28.08.2023 г. от Ерджан Дерменджи с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за  елементите техническата инфраструктура - пътна връзка към ПИ с идентификатор 77027.37.3 със съседи: 77027.37.5, 77027.37.6, 77027.37.16, 77027.37.2, 77027.37.1, 77027.37.4 и към ПИ с идентификатор 77027.37.6 със съседи: 77027.37.7, 77027.37.16, 77027.37.3, 77027.37.5 по КККР  с НТП „нива“, землище на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък,  върху части от ПИ с идентификатори 77027.37.16 и 77027.37.135 по КККР - земеделска територия с НТП „за селскостопански, горски ведомствен  път“, общинска публична собственост  в землището на с. Хаджидимитрово, Община Казанлък.

Възложителите са собственици на имоти, земеделска територия, с НТП – „нива“, представляващи ПИ с идентификатори 77027.37.3 и 77027.37.6 по КККР на землището на с. Хаджидимитрово. Имотите са в процедура по одобряване на ПУП-ПРЗ, във връзка с промяна на предназначението им. Изработен е ПУП-ПРЗ и парцеларен план за трасе на пътна връзка, изготвен във връзка с необходимостта осигуряване на транспортен достъп до имотите, съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ. За разрешаване изработването на ПУП е издадено Решение № 641/31.03.2022 г. на Общински съвет – Казанлък.

Трасето засяга ПИ с идентификатори 77027.37.16 и 77027.37.135 по КККР – земеделска територия, с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост. Връзката осигурява транспортен достъп до ПИ с идентификатор 77027.37.133 – път от общинската пътна мрежа четвърти клас.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.3 и чл.29 от ЗОЗЗ,

Р Е Ш И:

1. Изразява предварително съгласие за отделяне на реални части от ПИ с идентификатори 77027.37.16 и 77027.37.135 – земеделска територия с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост и промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 77027.37.3 със съседи: 77027.37.5, 77027.37.6, 77027.37.16, 77027.37.2, 77027.37.1, 77027.37.4 и до ПИ с идентификатор 77027.37.6 със съседи: 77027.37.7, 77027.37.16, 77027.37.3, 77027.37.5 по КККР на землището на с. Хаджидимитрово, Община Казанлък с НТП „Нива“ с общинска пътна мрежа четвърти клас;

2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя;

3. Определяне срок на валидност на съгласието по т.1 – 2 год.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Ерджан Дерменджи, адрес: с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък и Афизе Качан-Дерменджи, адрес: с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220