РЕШЕНИЕ
№1121
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2623/21.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за построяване на фотоволтаична централа с мощност 33-50 Mw на "ДЖИ ЕЙЧ ПРОЕКТ" ООД, върху имоти общинска собственост, находящи се в с. Кънчево, общ. Казанлък.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Общинска администрация Казанлък постъпи Заявление от „ДЖИ ЕЙЧ ПРОЕКТ“ ООД. В него дружеството отправят искане към Община Казанлък да даде предварително съгласие за учредяване право на строеж и сервитути върху пет общински имота за изграждане на фотоволтаична централа с мощност от около 33-50 Мw.

Имотите спрямо които е заявено това желание са както следва:

1. Поземлен имот 40868.81.3, област Стара Загора, община Казанлък, с. Кънчево, м. ГОРАНОВ КАМЪК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 226798 кв. м, 

2. Поземлен имот 40868.81.44, област Стара Загора, община Казанлък, с. Кънчево, м. ГОРАНОВ КАМЪК, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 46811 кв. м,

3. Поземлен имот 40868.79.17, област Стара Загора, община Казанлък, с. Кънчево, м. МИШЕ КОРУ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Овощна градина, площ 27236 кв. м

4. Поземлен имот 40868.79.19, област Стара Загора, община Казанлък, с. Кънчево, м. МИШЕ КОРУ, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Овощна градина, площ 10399 кв. м, и

5. Поземлен имот 40868.66.31, област Стара Загора, община Казанлък, с. Кънчево, м. МИШЕЛИКА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Овощна градина, площ 64296 кв. м.

По отношение на цитираните имоти, съгласно Решение №989/25.05.2023 год. На Общински съвет Казанлък е даден ход на процедура по промяна на предназначението им от земеделски земи в имоти «за предимнопроизводствено дейност», по заявление  именно  на  „ДЖИ ЕЙЧ ПРОЕКТ“ ООД.

Съгласно чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, когато се изграждат нови или се разширяват съществуващи енергийни обекти, върху имоти-общинска собственост, в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийните обекти се учредява право на строеж без търг или конкурс.

Тъй като към настоящия момент заявителят не е изготвил инвестиционния си проект и правото на строеж не може да бъде оценено и учредено, на „ДЖИ ЕЙЧ ПРОЕКТ“ ООД е необходимо да му бъде дадено предварително съгласие за учредяване на необходимото му право на строеж с цел да подготви своя инвестиционен проект.

Предлагам настоящия доклад да бъде разгледан по реда на чл.64, ал.6 от ПОДОСНКВОА, тъй като следващото заседание ще бъде последно за този мандат, а забавянето на това и други подобни решения, до конституирането на нов общински съвет, би застрашило сериозно правата на заявителите.“

В хода на дебата, общинският съветник Моника Динева направи процедурно предложение за отлагане на доклада за разглеждане на следващо заседание, като се мотивира, че няма пречка такова решение да бъде прието, но няма законов срок, който да налага разглеждането му по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС – „Предложение за включване на неотложни въпроси…“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.46, ал.2, т.5 от Правилника на ОбС,

Р Е Ш И:

 

Отлага приемането на предварително съгласие, за одобрение на окончателно съгласие, с оценка на отстъпено право на строеж, въз основа на инвестиционен проект за следващо заседание на Общински съвет.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ДЖИ ЕЙЧ ПРОЕКТ“ ООД.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 20 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220