РЕШЕНИЕ
№1122
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2626/26.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Мария Цонева - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания с проект за решение относно приемане на отложените годишни доклади на Народни читалища в Община Казанлък.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С Решение №1054/27.07.2023 г. Общински съвет - Казанлък прие годишните доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства, за 2022 г. на част от Народните читалища в община Казанлък и отложи приемането на годишните доклади на седем читалища, като определи срок до края на месец август, 2023 г. да предоставят пред Общински съвет - Казанлък доказателства за отстраняване на констатираните нарушения.

На свое заседание, проведено през месец септември, Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедание разгледа подробно предоставените материали за отстранени нарушения на следните читалища:

- НЧ "Хаджи Димитър - 1927", с. Кънчево;

- НЧ „Братство - 1869“, с. Енина;

- НЧ „Отец Паисий -1931”, с. Горно Изворово;

- НЧ „Цвятко Радойнов -1885”, гр. Крън;

- НЧ „Възраждане - 2014“, с. Бузовград;

- НЧ „Възродена Искра - 2000”, гр. Казанлък;

- НЧ „Жар - 2002“, гр. Казанлък.

 

Комисията прие годишните доклади за дейността на Народните читалища за 2022 г., като на две от тях - НЧ "Хаджи Димитър - 1927", с. Кънчево и НЧ „Отец Паисий - 1931”, с. Горно Изворово, препоръча Проверителната комисия да сигнализира компетентните органи за извършените нарушения.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за Народните читалища,

Р Е Ш И:

1. Приема годишните доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2022 година на следните читалища:

- НЧ "Хаджи Димитър - 1927", с. Кънчево;

- НЧ „Братство - 1869“, с. Енина;

- НЧ „Отец Паисий - 1931”, с. Горно Изворово;

- НЧ „Цвятко Радойнов - 1885”, гр. Крън;

- НЧ „Възраждане - 2014“, с. Бузовград;

- НЧ „Възродена Искра - 2000”, гр. Казанлък;

- НЧ „Жар - 2002“, гр. Казанлък.

 

2. Препоръчва на Проверителните комисии на НЧ "Хаджи Димитър - 1927", с. Кънчево и НЧ „Отец Паисий - 1931”, с. Горно Изворово да сигнализират компетентните органи за извършените нарушения.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и председателите на читалищата по т.1 и т.2.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 05/10/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220