РЕШЕНИЕ
№1124
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62


Относно: ОС_2628/26.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на Общината с проект за решение относно избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство, за периода от края на мандата - 27.10.2023 г. до полагане на клетва на новоизбраните кметове на кметства.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В изпълнение на чл.161 от Изборния кодекс кметовете на кметства в община Казанлък, след регистрацията им в ОИК като кандидати в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. излизат в отпуск за времето от регистрацията си до обявяването на резултатите от изборите.

За времето от регистрацията на кметовете на населените места, регистрирани като кандидати за кметове на кметства в предстоящите избори, със заповеди са определили лица, които да изпълняват техните функции до вземане на решение за избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.

Съгласно чл.42 ал.6 от ЗМСМА, Решение №2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК и Писмо с изх.№МИ-06-341/12.09.2023 г. на ЦИК, Общинският съвет не по-късно от 20 октомври 2023 г. - 7 дни преди края на мандата, избира временно изпълняващи длъжността кмет на кметство за срок до полагане на клетва на новоизбраните кметове.

Крайния срок за регистрацията на кандидатите в ОИК Казанлък е 26.09.2023 г., поради което внасям настоящия доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на Общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.42, ал.6 и ал.8 от ЗМСМА във връзка с чл.161 от ИК,

 

Р Е Ш И:

1. Избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за периода от края на мандата – 27 октомври 2023 г. до полагане на клетва от новоизбраните кметове на кметства, както следва:

 

1.1 Кметство гр. Шипка                  - Веска Попова 

                                                              главен специалист в кметство гр. Шипка

 

1.2 Кметство гр. Крън                     - Мигрие Гегова

                                                             младши специалист в кметство гр. Крън

 

1.3 Кметство с. Бузовград               - Виолета Димитрова

                                                              главен специалист в кметство с. Бузовград

 

1.4 Кметство с. Горно Черковище - Гергана Христова

                                                              главен специалист в кметство с. Г. Черковище

 

1.5 Кметство с. Долно Изворово    - Мая Петрова

                                                              главен специалист в кметство с. Д. Изворово

 

1.6 Кметство с. Енина                     - Диляна Стойкова

                                                  главен специалист в кметство с. Енина

 

1.7 Кметство с. Копринка               - Надежда Филипова

                                                               главен специалист в кметство с. Копринка

 

1.8 Кметство с. Овощник                - Стела Каспарова

                                                              главен специалист в кметство с. Овощник

 

1.9 Кметство с. Кънчево                 - Стефка Чернева

                                                              главен специалист в кметство с. Кънчево

 

1.10 Кметство с. Розово                  - Румяна Дамянова

                                                              главен специалист в кметство с. Розово

 

1.11 Кметство с. Ръжена                 - Надежда Димитрова

                                                              главен специалист в кметство с. Ръжена

 

1.12 Кметство с. Хаджидимитрово           - Севдие Али

                                                  старши експерт в кметство с. Хаджидимитрово

 

1.13 Кметство с. Черганово            - Валентина Драгнева

                                                              главен специалист в кметство с. Черганово

 

1.14 Кметство с. Ясеново                - Радка Добрева

                                                   главен специалист в кметство с. Ясеново

 

2. На временно изпълняващите длъжността кмет на кметство, за времето през което изпълняват длъжността да се изплаща трудово възнаграждение съгласно чл.259 ал.1 от КТ.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/10/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220