РЕШЕНИЕ
№1
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 10.11.2023 г., Протокол №1

Относно: Създаване на Комисия по избора на Председател на Общински съвет - Казанлък.

Мотиви: На първото си заседание Общински съвет - Казанлък трябва да избере от своя състав председател. Изборът се провежда с тайно гласуване от Комисия, състояща се от общински съветници. Предложено бе Комисията по избора да е от 7 души, като поименно се предложи и състава й, в който се включиха общински съветници от всички политически групи, Мандат 2023 - 2027 г.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.6 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Казанлък, 

РЕШИ:

 

1. Комисията по избора на Председател на Общинския съвет, да се състои от седем члена.

2. Определя състава на Комисията по избора, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Цонева Цонева

ЧЛЕНОВЕ:      

1. Мариета Петрова Пепелешкова

2. Теодора Ганчева Иванова

3. Калин Николаев Калинов

4. Николай Русенов Колев

5. Алекси Койчев Алексиев

6. Джамал Неджипов Папарланов

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на общината.

 

Участвали в гласуването 35 общински съветници, от които „За” 35.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                                    (ЯНКО ЗАПРЯНОВ)публ: 15/11/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220