РЕШЕНИЕ
№2
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 10.11.2023 г., Протокол №1.

Относно:  Избор на Председател на Общински съвет - Казанлък.

Мотиви: Съгласно чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА Общинският съвет избира Председател на Общинския съвет. Изборът на Председател на Общинския съвет се извършва на Първото заседание на Общинския съвет с тайно гласуване по силата на чл.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Казанлък. За провеждане на избора бе избрана комисия от състава на общинските съветници, която организира и проведе избора.

Съгласно чл.24, ал.1 от ЗМСМА постъпиха три предложения за Председател на ОбС - Николай Златанов Димитров, Моника Божидарова Динева и Димитър Пламенов Пашев.

След проведеното тайно гласуване и съобразно изискванията на чл.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък, за необходимото законово мнозинство, Председателят на комисията по провеждане на избора, Мария Цонева Цонева, докладва резултата от гласуването - за Председател на Общинския съвет е избран Николай Златанов Димитров.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Казанлък,  

  

Р Е Ш И:

 

Избира Николай Златанов Димитров за Председател на Общински съвет - Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на общината и Николай Златанов Димитров - председател на ОбС.

 

Участвали в тайното гласуване 35 общински съветници, от които „За“ 22.  

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                                    (ЯНКО ЗАПРЯНОВ)публ: 15/11/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220