РЕШЕНИЕ
№3
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 05.12.2023 г., Протокол №2


Относно: ОС_25/30.11.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет Казанлък и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав, Мандат 2023 - 2027.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Правилното определяне на организационната структура на ОбС, гарантира ефективност на цялостната му работа, като орган на местното самоуправление. Персоналният избор на ръководството и състава на постоянните комисии /ПК/, следва да бъде обосновано на обективни критерии, поради което е важно приемането на принципи за тяхното изграждане. Прилагането на принципите на пропорционалност и професионална квалификация са гаранция, за демократичност и зачитане волята на избирателя. Този подход гарантира целесъобразност и законосъобразност на актовете на Общинския съвет.

Съгласно разпоредбите на чл.48, от ЗМСМА и чл.24 от ПОДОСНКВОА, всеки общински съветник трябва да членува в състава на поне една постоянна комисия, но не повече от три.

Съгласно чл.24, ал.2 от ПОДОСНКВОА, общинските съветници могат да бъдат избирани за председатели само на една постоянна комисия. 

На 22.11.2023 г. в канцеларията на общинския съвет, проведохме работна среща на която бяха определени Групите общински съветници и техните ръководители. На тази среща бяха обсъдени основните параметри на бъдещите Постоянни комисии: принципите за избор на съветници, брой на комисиите, брой на съветниците във всяка ПК и конкретни имена за председатели, заместници и членове. Беше уговорено, да се проведе второ събиране след два дни, на което да се обсъдят отново предложенията за състава на комисиите, при спазване на квотния и професионален принцип.

Тъй като до 27.11.2023 г., преговорите между отделни групи не бяха приключили, беше невъзможно свикване и провеждане на редовно заседание на общинския съвет през месец ноември. При създалата се ситуация, следва да се съобразим, че от една страна конституирането на Постоянните комисии е една от най-важните задачи за новоизбраните общински съвети, като едновременно с това изборът им осигурява правилното функциониране на община Казанлък и стартиране на работата по приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост, Бюджет и Инвестиционна програма на общината за предстоящата 2024 г. Кратките законови срокове в тази насока, обуславят насрочването на извънредно заседание на общински съвет Казанлък, по реда на чл.39, ал.2 от ПОДОСНКВОА.“

В хода на дебата постъпи процедурно предложение от общинския съветник Теодора Иванова за отлагане на доклада, за разглеждане на следващо заседание, като се мотивира, че не е постигнато съгласие относно състава на постоянните комисии към ОбС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.46, ал.2, т.5 от Правилника на ОбС,

 

Р Е Ш И:

 

Отлага разглеждането на доклада за следващо заседание на Общинският съвет.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 37 общински съветници, от които „За” 19.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 08/12/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220