РЕШЕНИЕ
№4
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 05.12.2023 г., Протокол №2


Относно: ОС_11/21.11.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено на 12 декември 2023 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация - Казанлък е получена Покана с вх. №15-63-2#10/14.11.2023 г. от Ива Радева - Областен управител и Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, за провеждане на извънредно неприсъствено /без видеоконферентна връзка/ заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора на 12.12.2023г. /вторник/ при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора за 2024г. в размер на 36000лв.       

2. Други.

Актуалното разпределение на гласовете, определено по реда на чл.8 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора е следното:

Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,98%, Община Казанлък – 14,00%, Община Чирпан – 3,99%, Община Раднево – 3,64%, Община Павел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,28%, Община Мъглиж – 2,06%, Община Братя Даскалови – 1,64%, Община Гурково – 1,12%, Община Николаево – 0,95%, Община Опан – 0,58%.

На основание чл.10, ал.5, т.5 от Правилника, г-жа Ива Радева представя  следното предложение за решение:

по т. 1

На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора, да приеме решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2024 г. в размер на 36 000 лв.

по т. 2

Други.

Писмените материали, съгласно чл.10, ал.6 от ПОДАВК, свързани с дневния ред на заседанието, ще бъдат изпратени на електронната поща не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Същите ще бъдат предоставени за запознаване на хартиен носител, на адреса на Асоциацията и ще се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора, раздел Асоциация ВиК Стара Загора.

Всеки член на асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане, следвайки реда, предвиден в чл.11, ал.2, 3 и 4 ПОДАВК.

В съответствие с разпоредбите на чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6, чл.14, ал.2 от ПОДАВК, е необходимо преди провеждане на извънредното неприсъствено /без видеоконферентна връзка/ заседание на Общото събрание, общинските съвети на членовете на асоциацията да приемат решение за мандат и позиция по изброените точки от дневния ред, което представителите на съответната община да представят в срок до 08.12.2023 г. на електронната поща на асоциацията или чрез системата за електронен обмен на съобщения.

В решението изрично трябва да са включени всички точки от дневния ред и изразената позиция на представителя на съответната община.

Съгласно чл.5, ал.1, ал.2 и ал.5 от Правилник за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация,

Чл. 5. (1) В асоциацията членуват държавата и общините, включени в съответната

обособена територия.

(2) Представителят на държавата в асоциацията е:

1. областният управител на административно-териториалната единица област, в която

попада съответната обособена територия, или

2. областният управител на административно-териториалната единица област, на чиято

територия се намира по-голямата част от обособената територия - когато съответната обособена територия попада на територията на две или повече административни области; в този случай се прилага съответно правилото на чл. 3, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Преди всяко заседание на

общото събрание на асоциацията по В и К областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето й.

(4) Мандатът по ал. 3 се предоставя в писмена форма. Мандатът се връчва на областния

управител преди заседанието на общото събрание. Действията на областния управител,

извършени в нарушение на ал. 3, са недействителни.

(5) Представителят на общината в асоциация по В и К е кметът на общината, а при

невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител.

(6) Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото

събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.“

Тъй като към датата на насроченото извънредно неприсъствено /без видеоконферентна връзка/ заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД - Ст. Загора – 12.12.2023 год., евентуално положителното решение на Общински съвет Казанлък няма да е влязло в сила, считам, че следва да бъде допуснато предварително изпълнение на решението.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, чл.198е, ал.1, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и чл.60, ал.1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава Галина Георгиева Стоянова – Кмет на община Казанлък, представител на Община Казанлък в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора да участва в насроченото за 12 декември 2023 г. /вторник/ извънредно неприсъствено /без видеоконферентна връзка/ заседание на Общото събрание на Асоциацията, а в случай на непровеждането му, мандатът важи за посочената резервна дата за провеждане на заседанието на 28.12.2023 г. /четвъртък/, при същия дневен ред.

2. Упълномощава представителя на Община Казанлък - Галина Георгиева Стоянова да изкаже съгласие и гласува със "За" по разглежданите въпроси - по т.1 от предложения за провеждане на извънредното неприсъствено /без видеоконферентна връзка/ заседание, на Общото събрание на Асоциацията дневен ред, а в случай на предложения по т.2 „други“ – да гласува по вътрешно убеждение и в защита интересите на Община Казанлък.

3. Допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му.     

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Асоциация по ВиК Стара Загора.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 08/12/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220