РЕШЕНИЕ
№5
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 11.12.2023 г., Протокол №3

(изм. с Решение №6 от 22.12.2023 г., изм. с Решение №84 от 29.02.2024 г., изм. с Решение №94 от 28.03.2024 г.)


Относно: ОС_25/30.11.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет Казанлък и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав, Мандат 2023 - 2027.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Правилното определяне на организационната структура на ОбС, гарантира ефективност на цялостната му работа, като орган на местното самоуправление. Персоналният избор на ръководството и състава на постоянните комисии /ПК/, следва да бъде обосновано на обективни критерии, поради което е важно приемането на принципи за тяхното изграждане. Прилагането на принципите на пропорционалност и професионална квалификация са гаранция, за демократичност и зачитане волята на избирателя. Този подход гарантира целесъобразност и законосъобразност на актовете на Общинския съвет.

Съгласно разпоредбите на чл.48, от ЗМСМА и чл.24 от ПОДОСНКВОА, всеки общински съветник трябва да членува в състава на поне една постоянна комисия, но не повече от три.

Съгласно чл.24, ал.2 от ПОДОСНКВОА, общинските съветници могат да бъдат избирани за председатели само на една постоянна комисия. 

На 22.11.2023 г. в канцеларията на общинския съвет, проведохме работна среща на която бяха определени Групите общински съветници и техните ръководители. На тази среща бяха обсъдени основните параметри на бъдещите Постоянни комисии: принципите за избор на съветници, брой на комисиите, брой на съветниците във всяка ПК и конкретни имена за председатели, заместници и членове. Беше уговорено, да се проведе второ събиране след два дни, на което да се обсъдят отново предложенията за състава на комисиите, при спазване на квотния и професионален принцип.

Тъй като до 27.11.2023 г., преговорите между отделни групи не бяха приключили, беше невъзможно свикване и провеждане на редовно заседание на общинския съвет през месец ноември. При създалата се ситуация, следва да се съобразим, че от една страна конституирането на Постоянните комисии е една от най-важните задачи за новоизбраните общински съвети, като едновременно с това изборът им осигурява правилното функциониране на община Казанлък и стартиране на работата по приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост, Бюджет и Инвестиционна програма на общината за предстоящата 2024 г. Кратките законови срокове в тази насока, обуславят насрочването на извънредно заседание на общински съвет Казанлък, по реда на чл.39, ал.2 от ПОДОСНКВОА.”

В хода на дебата Николай Златанов съобщи, че като вносител на доклада е депозирал Предложение с вх. №ОС-75/08.12.2023 г. в канцеларията на общински съвет. Информира за последно проведена среща с председателите на групите, на която се постигна съгласие относно промяната на наименованието и предмета на дейност на ПК – 3 и ПК – 8 и поименния състава на постоянните комисии. Предложението се подложи на гласуване и бе прието от Общинския съвет.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.46, ал.2, т.5 от Правилника на ОбС,

 

Р Е Ш И:

1. Приема следните принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет - Казанлък:

1.1 Общинският съвет определя постоянните комисии, съобразно характера на тяхната дейност и възникналата необходимост.

1.2. Постоянните комисии се състоят от 9 общински съветници.

1.3 При определяне ръководството и състава на комисиите се прилага принципът на пропорционалното представителство на групите съветници, както и професионалната квалификация на съветниците.

1.4 Съставът на постоянните комисии се избира от ОбС съгласно чл.23 от ПОДОСНКВОА,

1.5 Общинските съветници не могат да бъдат включвани в състава на повече от три постоянни комисии, като всеки общински съветник може да бъде в ръководството само на една от постоянните комисии.

1.6 В състава на постоянните комисии не могат да бъдат включвани специалисти от общинска администрация.

1.7 Общинският съвет може да извършва промени в компетенциите, броя и състава на постоянните комисии по време на своя мандат, по предложение на председателя на Общинския съвет или група съветници.

2. Създава следните постоянни комисии:

 

✓1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителството и транспорт състояща се от 9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общия и подробните устройствени планове на община Казанлък; общинската политика в сферата на благоустрояването и комуналните дейности; условията за използване инфраструктурата на общината от населението и стопанските единици; поименните списъци за капиталови разходи; контрол по изпълнение на подробните устройствени планове /ПУП/. Разглежда и предлага мерки по безопасността на движението по пътищата на общината и подобряване на обществения транспорт. Обсъжда предложенията за промяна на общинската транспортна схема и определя условията за провеждане на конкурси за възлагане на автобусни линии.

Председател:  Моника Божидарова Динева

Зам.-председател: Румяна Иванова Грънчарова-Крачева

Членове:      

1. Иван Георгиев Гитев

2. Николай Митков Факиров

3. Мариета Петрова Пепелешкова

4. Стоян Асенов Петров

5. Иван Георгиев Лапчев

6. Симеон Тодоров Шопов 

7. Юзеир Али Кенан

 

✓2. Комисия по икономика, бюджет и финанси, състояща се от 9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане приоритети за икономическото развитие на общината; общинския бюджет; размера на местните данъци и такси; цени на услугите, извършвани от Община Казанлък; контрол по изпълнение на бюджета, съгласно Наредба №28 на ОбС за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.

Председател:  Добрин Цветанов Драгнев

Зам.-председател: Живка Михалева Железова

Членове:      

1. Румяна Иванова Грънчарова-Крачева 

2. Мария Цонева Цонева

3. Валентин Петров Кралев

4. Драгомир Влаев Петков

5. Пламен Станимиров Караджов

6. Джамал Неджипов Папарланов

7. Калин Николаев Калинов

 

✓3. Комисия по селско и горско стопанство и опазване на околната среда, състояща се от 9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общинска политика по развитието на селското и горско стопанство, общинската политика по околна среда, агроиндустрията и хранително - вкусовата промишленост. Оказва съдействие по укрепване на земеделските структурни единици (кооперации, сдружения, частни производители), ветеринарномедицинско и научно обслужване. Осъществява контрол върху използването на земята, горите, пасищата. Предлага и съдейства за изграждането на организация по охраната на полските имоти. Оказва съдействие и осъществява контрол за устойчиво използване на природните ресурси. Предлага и съдейства за прилагане на икономически инструменти за опазване и подобряване състоянието на околната среда и чистотата на населените места. Съдейства за интегриране на политиката по опазване на околната среда на местно ниво.“

Председател:  Петя Димитрова Папазова

Зам.-председател: Станчо Георгиев Леков

Членове:      

1. Янко Тонев Запрянов

2. Белчо Колев Белчев

3. Антим Пламенов Паральов

4. Недко Пенчев Коджабашев

5. Пламен Станимиров Караджов

6. Продан Генев Бюйлеков

7. Калин Николаев Калинов

  

✓4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост, състояща се от  9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда проблеми и прави предложения по: здравното обслужване на населението (профилактично, доболнично и болнично), детски ясли; определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването; контролира дейността на общинските лечебни заведения - 'МБАЛ - Казанлък' ЕООД и 'ДКЦ Поликлиника - Казанлък' ЕООД. Определя приоритетите на общинската здравна политика; подпомага участието на Общината в национални програми в областта на здравеопазването и социалните дейности; разкриване на нови работни места и трудова заетост на населението от общината. Осъществява връзка със синдикатите и други обществени организации.

Председател:  Ахмед Абдула Мехмед

Зам.-председател: Белчо Колев Белчев

Членове:      

1. Продан Генев Бюйлеков

2. Добрин Цветанов Драгнев

3. Петя Димитрова Папазова

4. Иван Христов Колев

5. Иван Георгиев Гитев

6. Стоян Крумов Чачкаров

7. Борислав Александров Асенов

 

✓5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания, състояща се от 9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Дава предложения по използването и развитието на материалната база на културните институции. Обсъжда и предлага за приемане планове и приоритети за общински културни прояви, национални празници, празници от местно значение и ритуали. Съдейства за решаването на проблемите на културните институти (читалищното, библиотечното, музейно дело и други); местните средства за масово осведомяване и издателска дейност; творчески съюзи и религиозни общности. Прави предложения за създаване и прекратяване на общински фондации и всичко в изпълнение на Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък. Съдейства за развитието на туризма в общината и разширява контактите с други международни туристически обекти.

Председател: Димитър Пламенов Пашев

Зам.-председател: Мария Цонева Цонева

Членове:      

1. Аксения Бориславова Тилева

2. Стоян Крумов Чачкаров

3. Владимир Йорданов Чучумишев

4. Теодора Ганчева Иванова

5. Иван Георгиев Лапчев

6. Стоян Асенов Петров

7. Юзеир Али Кенан

 

✓6. Комисия по образование, младежки дейности и спорт, състояща се от 9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и предлага за приемане общинска образователна политика. Спомага за развитие на съществуващите и въвеждане на нови форми на обучение. Дава предложения по използването и развитието на материалната база на учебните заведения. Обсъжда и предлага за приемане мерки за решаване на проблемите, свързани с младежта, спорта и физическата култура, поддържане и развитие на материална им база. Подпомага осъществяването на контрола по изпълнение на Общинската програма „Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”, възложен на Младежкия парламент, на младежките неправителствени организации на територията на община Казанлък.

Председател: Аксения Бориславова Тилева

Зам.-председател: Владимир Йорданов Чучумишев

Членове:

1. Иван Жориев Иванов

2. Антим Пламенов Паральов

3. Николай Русенов Колев

4. Ахмед Абдула Мехмед

5. Джамал Неджипов Папарланов

6. Иван Христов Колев

7. Димитър Пламенов Пашев

 

7. Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнес среда, състояща се от 9 члена общински съветници.

Предмет на дейност: Обсъжда и дава предложения и становища по разпореждането с общинската собственост; дава становища по предложения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избиране на представителите на общината в тях; контролира стопанисването на общинските имоти и процесите, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол; контролира актовете, свързани с изпълнението на решенията по стопанисването и разпореждането с общинска собственост.

Обсъжда и предлага за приемане участие на община Казанлък в проекти по европейски програми и фондове; дава становища, свързани с международното сътрудничество на общината и ратифициране на договорите по чл. 61 от ЗМСМА.

Осъществява и поддържа връзка с браншови и професионални организации, със сдружения с нестопанска цел, български и чуждестранни фирми и дава становища по всички материали, отнасящи се до осигуряване на благоприятна, взаимноизгодна както за населението на общината, така и за бизнеса на територията й, среда. Подпомага председателя на Общинския съвет при осъществяването на международните връзки на Общинския съвет.

Председател:  Младен Димитров Желев

Зам.-председател: Теодора Ганчева Иванова

1. Драгомир Влаев Петков

2. Янко Тонев Запрянов

3. Живка Михалева Железова

4. Симеон Тодоров Шопов

5. Станчо Георгиев Леков

6. Иван Георгиев Лапчев

7. Валентин Петров Кралев

 

 

✓8. Комисия по правни въпроси, сигурност и обществен ред, по въпроси за противодействие на корупцията и за упражняване контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт, състояща се от 9 члена   общински съветници.        

Предмет на дейност: Обсъжда, дава становища и предлага проекти на подзаконовите нормативни актове в съответствие с българското законодателство. Контролира спазването на закона за противодействието на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Обсъжда и прави предложения, свързани с опазването на обществения ред, опазването на общинската собственост и защита конституционните права на гражданите. Координира и консултира дейността си с прокуратурата и полицията. Обсъжда и дава предложения и становища по разпореждането с общинската собственост; контролира актовете, свързани с изпълнението на решенията по стопанисването и разпореждането с общинска собственост. Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от Общинския съвет актове и върху актовете и договорите с техните изменения и допълнения, издадени или сключени от кмета на общината и неговите заместници, както следва: всички заповеди и договори във връзка с разпореждане (в т. ч. продажба) с имоти и вещи – общинска собственост, тяхното управление, отдаването им под наем, апортиране на имоти и вещи – частна общинска собственост в капитала на търговски дружества, дарения, замяна на имоти – частна общинска собственост с имот на физически или юридически лица, учредяването на ограничени вещни права и други;- административните актове (заповеди) на кмета на общината и неговите заместници в изпълнение на решенията на Общинския съвет, свързани с актуването на имотите – публична и частна общинска собственост, както и актовете (заповеди, сключени договори) при възлагането на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане.

Председател:  Алекси Койчев Алексиев

Зам.-председател: Мариета Петрова Пепелешкова

Членове:      

1. Иван Жориев Иванов

2. Николай Митков Факиров

3. Недко Пенчев Коджабашев

4. Младен Димитров Желев

5. Моника Божидарова Динева

6. Николай Русенов Колев

7. Борислав Александров Асенов

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и общинските съветници.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 12/12/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220