РЕШЕНИЕ
№6
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4

Относно: ОС_106/13.12.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинския съвет с Решение №5/11.12.2023 г.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет:  „В Общински съвет Казанлък постъпи Писмо с вх. №ОС-99/11.12.2023 г. с приложено копие от Решение №220-МИ/08.12.2023 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и избор на нов такъв. Прекратяват се предсрочно пълномощията на общинския съветник Драгомир Влаев Петков и на негово място се обявява за избрана Красимира Белчева Харизанова от листата на МК „Алтернативата на гражданите“. 

Освободеният съветник Драгомир Петков членуваше в две Постоянни комисии – Комисия по икономика, бюджет и финанси и Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда.

С Писмо с вх. №ОС-102/12.12.23г., на ОбС Казанлък, Владимир Чучумишев в качеството си на ръководител на групата съветници от МК „Алтернативата на гражданите“ предлага, новоизбрания съветник да заеме мястото на освободения в същите комисии, както следва:

1. Член на ПК по икономика, бюджет и финанси,

2. Член на ПК по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.23, ал.2 и чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Освобождава, като член на ПК по Икономика, бюджет и финанси – Драгомир Влаев Петков и на негово място Избира за член на ПК по Икономика, бюджет и финанси- Красимира Белчева Харизанова.

2. Освобождава, като член на ПК по Разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда – Драгомир Влаев Петков и на негово място Избира за член на ПК по Разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда – Красимира Белчева Харизанова.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Драгомир Влаев Петков и Красимира Белчева Харизанова.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                             (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

 Изтегли приложенията

публ: 29/12/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220