РЕШЕНИЕ
№7
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4


Относно: ОС_115/14.12.2023 - Доклад от Младен Димитров Желев - ръководител на групата съветници на "ГЕРБ" относно избор на заместник-председател на Общински съвет - Казанлък - Иван Георгиев Гитев.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Общински съвет Казанлък, Мандат 2023-2027 г. проведе първите си заседания на които бяха конституирани постоянните комисии.

Съгласно чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет избира заместник-председатели, които съответстват на броя на групите в съвета.

Съгласно чл.20 от правилника, група се образува от минимум трима съветника, а две от представените партии и коалиции, разполагат с двама съветника. Същевременно се водят разговори за промяна на правилника в тази му част и снижаване на долната граница до двама съветника.

Предвид разпоредбите на действащия правилник и намерението за неговото изменение считам, че е необходимо да бъде избран незабавно поне един заместник-председател, който да е в състояние да замества председателя при отпуск, командировка или евентуално заболяване.

Ето защо от най-многобройната група „Герб“ предлагаме, да бъде избран такъв заместник-председател.

Това предложение и евентуален избор, не представляват пречка за номиниране и избор на допълнителни заместници.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

Избира за заместник-председател на Общински съвет Казанлък - Иван Георгиев Гитев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иван Георгиев Гитев.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                             (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/12/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220