РЕШЕНИЕ
№8
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4


Относно: ОС_116/14.12.2023 - Доклад от Моника Динева - председател на групата общински съветници "БСП за България" относно създаване на временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на ОбС - Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „След преминалите Местни избори 2023, в Общински съвет - Казанлък настъпиха промени в броя на представените партии и коалиции. Факт са и промени в действащото законодателство, уреждащо обществените отношения свързани с местното самоуправление.

Предвид промените в ЗМСМА ( публ. в ДВ бр.107/18.12.2020 г. и ДВ. бр.84 от 6.10 2023 г.) и обстоятелството, че две от политическите формации - ПП Има такъв народ и Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България са излъчили по двама общински съветници, е налице необходимост от отмяна на действащия Правилник за организацията и дейността на ОбС Казанлък, неговите комисии  и взаимодействието му с общинска администрация и създаването на нов, който да е в синхрон с действащото законодателство и актуалното политическо представителство в Съвета.“

В хода на дебата постъпи предложение за състава на комисията, което общинските съветници приеха.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА,

  

Р Е Ш И:

 

1. Създава Временна комисия от седем общински съветници за изготвяне  на  проект за Правилник за организацията и дейността на ОбС Казанлък, в състав:

 

Председател: Николай Златанов Димитров

Зам.-председател: Мариета Петрова Пепелешкова

Членове:

1. Моника Божидарова Динева

2. Джамал Неджипов Папарланов

3. Димитър Пламенов Пашев

4. Живка Михалева Железова

5. Алекси Койчев Алексиев

 

2. Комисията по т.1, да внесе в ОбС доклад с проект за решение за приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС Казанлък, в срок до 15.02.2024 г.

3. Срок на действие на Временната комисия – 29.02.2024 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и членовете на Временната комисия.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/12/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220