РЕШЕНИЕ
№9
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4


Относно: ОС_101/12.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и инвестиционна програма за 2023 г., съгласно Приложения №№ 1, 3, 4, 5, 13 и 14.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет:

I. Във връзка с кандидатстване по проекти с външно финансиране е необходимо изготвянето на технически проекти за следните обекти:

- Преустройство и промяна на предназначението на сграда "Здравна служба" в социални жилища, село Г. Изворово -  за сумата от 12 588 лв.;

- Изграждане на спален корпус и покриване на заден двор на ОУ с. Розово - Академия за таланти -за сумата от 17 820 лв.;

- Изграждане на пътно кръстовище - пътен възел на път I-6, София-Бургас при км 312+00 - за сумата от 12 000 лв.

Необходимите средства за проектиране в размер на 42 408 лв.

II. Във връзка с изпълнение на проект по ОПРР „Светът на траките“ не е предвидено в бюджета на проекта изграждането на видеонаблюдение, ограда на комплекса, прегради и рампи за достъпна среда. Необходимите средства са в размер на 115 545 лева, съгласно ред 126 до ред 129 от Приложение №13 „инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 г.“

- Средства по т. I и II в размер на 157 953 лв. могат да бъдат компенсирани от дейност 604 „Улично осветление“, параграф 10-16 „вода, горива и енергия“.

 

III. Във връзка с приключване на бюджетната година и усвояване на Целева капиталова субсидия за 2023 г., Ви предлагам следното изменение по обекти:

код

ЕБК

Разходен параграф

Направления и обекти на разходване за 2023 г.

План било

План става

 
 

619

5 206

Изграждане на продължение на пешеходната зона до ул."Скобелев", в т.ч. и проектиране, гр. Казанлък

385 741

392 724

 

619

5 206

Изграждане на паркинг зона ул. „Чавдар Войвода“ - 315 кв.м

37 000

35 245

 

3/322

5 203

Проектиране, СМР и благоустрояване на училищен двор на ОУ с. Розово по проект с Красива България

202 440

198 903

 

333

5100

Проектиране и изграждане на столова на база "Паниците", 200 кв. м.

11 030

9 339

 

 

 

 

636 211 лв.

636 211 лв.

 
 

IV. По споразумение с МРРБ за „Изграждане на ВиК инфраструктура на територията на град Крън – етап I, III подетап“, Община Казанлък е подала документи за отпускане на втората половина от средствата необходими за реализиране на този подетап. Целевия трансфер, който се очаква е в размер на 1 650 000 лева като ДДС-то на тази сума - 330 000 лева се поема от бюджета на общината, но е изцяло възстановим разход.

Средствата за ДДС се превеждат от НАП и се отчитат в намаление на разходен §19-01 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции” (дейност 122 „Общинска администрация), съгласно указание на Министерство на финансите ДДС №20 от 2004 г.

 

V. С Писмо на Министерство на финансите №ФО-37/20.10.2023 г. е увеличен бюджета на Община Казанлък в частта държавно делегирана дейност, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ със сумата от 470 722 лв. Със средствата са утвърдени бюджетите на следните второстепенни разпоредители с бюджет (ВРБ) за 2023 година:

 - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания М. Стайнов“, дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ – 363 067 лв.  – утвърден като ВРБ с решение на ОБС-Казанлък №933/30.03.2023 г. с капацитет 40 потребителя.

- „Дневен център за подкрепа на деца и техните семейства“, кв. В. Левски гр. Казанлък, дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“ – 107 655 лв. - утвърден като ВРБ с решение на ОБС-Казанлък №1081/28.09.2023г. с капацитет 30 потребителя.

 

VI. По предложение на директора на ДЦПЛУ – гр. Казанлък, ул. М. Стайнов е необходимо закупуването на 6 броя климатици с прогнозна стойност 15 750 лв. и допълнителни 414 лв. за софтуер – ПП Терес, конто, склад, такси и др. и 2 592 лв. за доизграждане на видеонаблюдение. Средствата могат да бъдат компенсирани за сметка на издръжката на Дневния център.

 

VII. За нуждите на ОП Казанлък АРТ е необходимо закупуването на софтуер – ПП Терес, конто, склад, пладитра и др.. Нужните средства са размер на 1 902 лв. и могат да бъдат осигурени от издръжката на Общинското предприятие.

 

VIII. Във връзка с приключване на проект на „Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора по подмяна на водопроводна мрежа в град Казанлък е необходимо да бъдат извършени вътрешно компенсирани промени между обектите за цялостно асфалтиране на улици след подмяната на ВИК, съгласно Приложение №15 от Бюджета.

Корекцията се налага във връзка с обемите на асфалтиране по различните обекти, както следва:

Обекти по Приложение №15

ПЛАН БИЛО

ПЛАН СТАВА

Асфалтиране на  ул. "Преображение" гр. Казанлък

70 000 лв.

53 100 лв.

Асфалтиране на  ул. "Батак", гр. Казанлък

85 000 лв.

94 700 лв.

Асфалтиране на  ул. "Битоля", гр. Казанлък

40 000 лв.

33 000 лв.

Асфалтиране на  ул."19 февруари" южно от ОУ Кулата , гр. Казанлък

55 000 лв.

63 500 лв.

Асфалтиране на  ул. "Свобода", гр. Казанлък

89 600 лв.

91 000 лв.

Асфалтиране на алея северно от жил. блокове на бул. "Ал. Батенберг" №113,115,117 и 119 /локално платно/

95 000 лв.

99 000 лв.

Асфалтиране на ул. "Капитан Петко Войвода" от ул. "Илинден" на север до бул. "Ал. Батенберг" №113

45 000 лв.

38 000 лв.

Асфалтиране на алея северно от жилищни блокове на ул. "Илинден" 14 и 16 

55 000 лв.

65 000 лв.

Асфалтиране на междублоково на ул. "Цар Иван Шишман" бл.19,21 и 23

85 000 лв.

96 000 лв.

Асфалтиране на ул. "Никола Самев" -

35 000 лв.

24 000 лв.

Асфалтиране на ул. "Трапезица" източен участък от бул. "Никола Петков" до ул. "Тулово"

40 000 лв.

34 000 лв.

Асфалтиране на ул. "Преслав"

64 300 лв.

66 000 лв.

Асфалтиране на ул. "Софроний Врачански" от ул. "Съединение" до ул. "Москва"

38 400 лв.

40 000 лв.

 

797 300 лв.

797 300 лв.

 

 

С Писмо с вх. №ОС-123/18.12.2023 г. вносителят прави допълнения и изменения в мотивите и в проекта за решение.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.6, чл.7, чл.8 и чл.9 от Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обнародван в ДВ бр.104 от 30.12.2022 г.), ПМС №7/19.01.2023 г., Писма на Министерство на финансите №ФО-1 и №ФО-2 от 20.01.2023 г. и Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година приет с Решение №1067/20.09.2023 г. ОбС-Казанлък, като изменя Решението в следните точки:

 

В т.1 - По приходите в размер от 109 239 711 лева на 111 360 433 лева, съгласно Приложение №1 и Приложение №3:

В. т.1.1. - За делегираните от държавата дейности - общо приходи в размер от 67 112 763 лева на 67 583 485 лева, в т.ч.

В т. 1.1.1. - Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер от 62 008 261 лева на 62 478 983 лева.

В т. 1.2. - За местни дейности общо приходи в размер от 42 126 948  лева на 43 776 948 лева, в т.ч.:

В т.1.2.5 - Трансфери между бюджети в размер на от 3 606 533 лева на 5 256 533 лева;

В т.2.2.1. - За местни дейности в размер от 40 314 010 лева на 41 949 727 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №4

В т.2.2.2. - За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 1 812 938 лева на 1 827 221 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

 

В т.13 - Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2023 година в размер от 12 333 008 лева на 14 491 619  лева, съгласно Приложение №13.

 

В т.14 - Изменя разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2023 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

 

В т.15 - Изменя разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 29/12/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220