РЕШЕНИЕ
№10
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4


Относно: ОС_100/12.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „На основание чл.66, ал.1 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) и чл.18, ал.1 от Наредба №26 на ОбС за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко от населените места, въз основа на одобрена от Общински съвет - Казанлък план – сметка за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

За финансовото осигуряване на пълния обем на дейностите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, проектиране и изграждане на нови инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и обезпечения по чл.60 и отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците  през 2024 г. са необходими средства в размер на  7 778 423 лв.

Извършването на дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им на територията на град Казанлък и 19-те населени места се осъществява от Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ (ОП КДиПИС).

С Постановление на Министерски съвет №193/12.10.2023г. се определя размер на  минималната месечна работна заплата за страната в размер на 933 лв. от 01.01.2024 г. Размерът й ще се повиши с 19,6%, или със 153 лв. спрямо сегашната й стойност.

В предложения проект на план-сметка по чл.66 от ЗМДТ е предвидено увеличение на основната работна заплата на персонала с 10%.

Щатната численост на звено „Чистота“ към КДиПИС в 162 бр., от които 87 бр. на минимална работна заплата. Предвидените средства в поетка на План - сметка за ФЗ са в размер на 3 510 217 лв. или с над 680 хил. в. повече спрямо тези за 2023г. Предвидената издръжка  в т.ч. и трошене на инертни отпадъци е в размер на 1 205 000 лв. или 45 хил. лв. по-малко спрямо плана за 2023 г. 

За да бъде работата на ОП КДиПИС ефективна и ефикасна е необходимо закупуването на нови съдове за смет с прогнозна стойност 326 000 лева

За 2024 година Община Казанлък ще внесе за отчисления по чл.64 от ЗУО - 1 377 500 лева, които представляват 29 000 тона по 47,50 лв. (50% от 95 лв./т). На основание чл.27, ал.3 от НАРЕДБА №7 от 19.12.2013 г. Община Казанлък е изпратила мотивирано искане до РИОСВ за заплащане на отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2024 година в размер на 50% или 47,50 лв. за тон, вместо 95 лв./т., за което има положителен отговор със Заповед на Директора на РИОСВ №РД-08-234/06.12.23.

Планираните разходи в план-сметката по чл.66 от ЗМДТ са в размер на 7 778 423 лв., разпределени както следва:

I.  Компонет - Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране – 4 031 497 лв., както следва:

1.1. Закупуване на транспортни средства, съдове за събиране на битови отпадъци и съпътстваща техника – 326 000 лева.

- Закупуване на нови съдове за събиране на битови отпадъци – 326 000  лева, в т.ч:

- контейнери тип „Ракла“ 800 бр. – 252 000 лева;

- еднофамилни кофи, 300 бр. – 15 000 лева;

- контейнери за разделно събиране 5 бр. – 50 000 лева;

- контейнери тип „лодка“ 6 куб. м – 3 бр.  – 9 000 лева.

 

1.2. За осигуряване дейността Събиране и транспортиране на битови отпадъци” за 2024 година са планирани – 3 705 497 лева, в т.ч:

- Фонд работна заплата (120 щата) – 2 630 497 лева

- Издръжка, в т.ч. почистване на нерегламентирани сметища по населени места – 1 075 000 лева

 

II. Компонент - Третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации: - за дейността са необходими 3 021 796 лева.

2.1. Дейност „Площадка за строителни отпадъци” - за осигуряване на дейността се планират 184 590  лева, в т.ч.

  • Фонд работна заплата (4 щата)  – 84 590  лева
  • Издръжка, в т.ч. услуга по трошене на инертни отпадъци  – 100 000 лева;

2.2. Обезпечения  по чл.60 от ЗУО –29 000 т. по  1,44 лв -  41 760 лева;

2.3. Отчисления по чл.64 от ЗУО – 29 000 т. по 47,50 лв (50%)  –1 377 500 лева,

2.4. Отчисления към оператор 29 000 т. по 42,3 лв – 1 226 700 лева

2.5. Рекултивация на депо Черганово (биологична) – 11 246 лева – преходен обект от 2023 година;

2.6. Разширяване площадка за компостиране – 150 000 лева;

2.7. Морфологичен анализ на отпадъците – 30 000 лева.

 

 III. Компонент - „Почистване на улични платна”

За осигуряване на дейността „Почистване на улични платна“ през 2024 година се планират 725 130 лева, в т.ч.:

- Фонд работна заплата (38 щата) – 695 130 лева;

- Издръжка – 30 000 лева.

Средствата в размер на 230 000 лева за кофи за разделно събиране, разширяване площадка за компостиране и морфологичен анализ, ще бъдат осигурени от натрупаните начисления по чл.64 от ЗУО в сметка в РИОСВ за 2024 година.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ:

Община Казанлък за 2024 година не предвижда увеличаване на такса битови отпадъци като размера на таксата е определен с Решение №9 от 19.12.2019 година.

- Очаквани приходи от ФЛ и ЮЛ – 5 800 000:

- Очаквани други приходи – 1 978 423  лева, в т.ч.:

  • Очаквани приходи от РИОСВ за биологична рекултивация на депо Черганово – 8 782 лева;
  • Очаквани приходи от РИОСВ, съгласно чл.24 от Наредба №7 от 19.12.2023 г. – 230 000 лева;
  • Преходен остатък – прогнозно 300 000 лева;
  • Дотация от други местни приходи на Община Казанлък – 1 439 641 лева;

 

При наличие на по-голям или по-малък преходен остатък предлагам да се намали или увеличи размера на дотацията от местни приходи.

Изработеният проект на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. е публикуван на електронната страница на община Казанлък /www.kazanlak.bg/ на 07.11.2023 г. в рубриката „Административни актове >  Проекти на нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл.26, ал.2 и ал.4 от ЗНА за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. На основание чл.26, ал.2  от ЗНА са обявени обществени консултации с граждани, проведени на 07.12.2023 г. от 14:00 часа в Ритуална зала в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" №6. До момента на внасянето на доклада са постъпили осем предложения:

1. Организиране от домакинствата на разделно събиране на рециклируеми отпадъци и предаването им на определени за целта площадки. При достигане на количество над 150 кг да се намали размера на ТБО с 30% от компонентната по чл.62,т.1 за следващата календарна година.

2. Израждане на сепарираща инсталация.

3. Безплатно депониране на строителни отпадъци (сортирани) и лично превозване до претоварна станция;

4. Изграждане на съоръжения за сортиране, разтрошаване, съхранение и транспортиране на строителни отпадъци.

5. Изграждане на регионално съоръжение за подготовка, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за производство на рециклирани строителни материали и изделия от тях.

6. Изграждане на инсталация за биоразградими отпадъци;

7. Кафяви контейнери за биоразградими отпадъци с цел компостиране.

8. Развиване на градско компостиране. Раздаване на компостери на еднофамилни сгради и по населените места.

 

- Община Казанлък ще има в предвид първото предложение при приемането на нова основа за определяне на ТБО. Новата формула трябва да въведе от 1 януари 2025 г. принципа да се заплаща срещу количеството изхвърлен боклук, а не върху данъчната оценка на имота, както е сега.

- По второто предложение Общината е насочила усилията си към разделно събиране на битовите отпадъци още при източника на образуване, защото смесени в общият отпадък някой от тях губят качествата си на ресурс.

- Третото предложение е реализирано в рамките на 1 тон строителни отпадъци.

- По четвърто и пето предложение има подготовка за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда“. 

- Предложения шест и седем – темата за инсталация за биоразградими отпадъци и обособяване на такива контейнери е с регионално значение. Огромен проект с огромен ресурс, за който са необходими и предпроекти проучвания на регионално ниво.

- Предложение осем – В град Казанлък и малка част от населените места има система за зелени отпадъци. Приема да доразвие идеята и да се потърсят възможности за реализиране до изграждане на регионална инсталация за биоразградими отпадъци.

Към доклада прилагам извадка от официалния сайт на Община Казанлък с датата на публикуване на Проект на План-сметка и протокол от обсъждане.“

С Писмо вх. №ОС-132/21.12.2023 г., вносителят допълва мотивите и променя проекта за решение в частта на Точка 1.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 66, ал.3, т.2 от Закона на местни данъци и такси и чл.18,ал.1 от Наредба 26 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, предлагам на Общински съвет - Казанлък следния проект за решение,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема план-сметка на разходите за дейността по осигуряване на съдове за съхранение на твърди битови отпадъци, тяхното извозване, проучване, проектиране и изграждане на нови инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и обезпечения по чл.60 и отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците през 2024 г., в размер на 7 778 423 лева, съгласно Приложение №1.

 

2. Запазва размер на такса битови отпадъци за 2024 г., съгласно Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък и Решение №9 от 19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 35.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 29/12/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220