РЕШЕНИЕ
№11
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4


Относно: ОС_103/13.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2024 г., с Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, неразделна част от нея.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Стратегията за управление и разпордане с общинската собственост на Община Казанлък за периода 2024 – 2027 година.

Основният принцип при управлението на общинската собственост трябва да е съобразен с чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Общинската собственост може да се управлява ефективно и ефикасно, когато е налице точна, пълна и достоверна информация за имотите с оглед вземане на целесъобразни управленски решения и стриктно прилагане на законодателството, което регламентира дейностите по отношение на собствеността.

Програмата е насочена към постигане на целите, приоритетите и мерките за тяхната реализация, заложени в Стратегията.

Настоящата програма отразява намеренията на Община Казанлък за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г. и включва Приложения с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 неразделна част от нея.

Има отворен характер в своята реализация и позволява да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Във връзка с това предлага ОбС – Казанлък да разгледа настоящият доклад и вземе решение за приемане на Годишна програма за управление  и разпореждане с имоти -  общинска собственост на община Казанлък за 2024 г., с Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 неразделна част от нея.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за Общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -  общинска собственост на община Казанлък за 2024 г., с Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 неразделна част от нея.

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за периода 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 29/12/2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220