РЕШЕНИЕ
№93
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.02.2024 г., Протокол №10


Относно: ОС_297/13.02.2024 г.- Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2023 г., Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2024 г. Допълнен с предложение за избор на нов член на Управителния съвет.

Мотиви: „Фондация „Чудомир“ е учредена с решение на Общинския съвет през 1992 г. Действията на фондацията през всички години е ориентирана към изучаване и разпространение ценностите на художественото наследство на Чудомир. Основната задача е събирането и популяризирането на творчеството на Димитър Чорбаджийски – Чудомир - водеща фигура на българския литературен и художествен живот.

„Чудомировите празници“ са ежегодни и се провеждат от 25 март до 1 април, заемат особено място в културния живот на града. Посветени са на театъра, музиката, литературата, изобразителното изкуство и сатирата.

Отличихме 54-тия носител на  наградата за къс хумористичен разказ на в. „Стършел“ и фондация „Чудомир“ - най-старата литературна награда в България за хумористичен разказ. Проведохме 35 събития в календара на празниците, като имахме и две изнесени инициативи:

- Изложба „Нашенци“ – репродукции на Чудомир гостуват на Градска библиотека „П. Хилендарски“ – Асеновград.

- Творческа среща с писателката Ева Иванова – Ами Тола в Павел баня.

Представихме книги, изложби и творчески работилници.

Проведохме и традиционния конкурс „Комедийният хит на сезона“, като 20-тата статуетка бе спечелена от Театрален спектакъл „Не сме от тях“ на МДТ "Константин Кисимов", гр. Велико Търново  – постановка по разкази на Чудомир.

Тези празници ще се запомнят с международно участие и признание за Фондацията - откришме изложба на отличените с първа награда творби от Международен карикатурен конкурс „Настрадин Ходжа“. Гост на изложбата бе Метин Пекер – президент на Асоциацията на турските карикатуристи.

На основание чл.14 от Устава на фондация „Чудомир“ председателят на фондацията, предлага на вниманието на общинските съветници Годишния финансов отчет на Фондация „Чудомир“ за 2023 г., Отчета за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2023 г. и проект на Бюджет на Фондация „Чудомир“ за 2024 г.

В Общински съвет – Казанлък постъпи Предложение с вх. №ОС-339/22.02.2024 г. от Борис Кърчев – председател на фондация „Чудомир“ за избиране на нов член на Управителния съвет на фондацията, поради смъртта на Яница Христова Станчева.

С Доклад вх. №ОС-297/13.02.2024г. е внесено искане за приемане на Годишен финансов отчет на Фондация „Чудомир“ за 2023 г., Отчет за дейността на управителния съвет на Фондация „Чудомир“ за 2023 г., проект за Бюджет на Фондация „Чудомир“ за 2024 г. и приемане на програма за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2024 г.

Съгласно Устава на фондацията Общото събрание се провежда по реда на провеждане на заседанията на Общински съвет – Казанлък, като съгласно чл.13 от Устава в Общото събрание участват всички общински съветници в действащия към момента Общински съвет-Казанлък.

Предвид постъпилото известие за смъртта на член на управителния съвет на Фондация „Чудомир“, следва дневния ред да бъде допълнен с нова точка, а именно Избор на член на Управителния съвет на Фондация „Чудомир“, както и с точка „Разни“, в която да бъде дадена възможност за обсъждане на въпроси, свързани с дейността на фондацията и Общото събрание да се проведе при следния Дневен ред:

  1. Приемане на Годишен финансов отчет на Фондация „Чудомир“ за 2023г.
  2. Отчет за дейността на управителния съвет на Фондация „Чудомир“ за 2023г.
  3. Приемане на Бюджет на Фондация „Чудомир“ за 2024г.
  4. Приемане на програма за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2024г.
  5. Избор на член на Управителния съвет на Фондация „Чудомир“
  6. Разни

Всички точки от дневния ред следва да бъдат разгледани и обсъдени поотделно като се проведе отделно гласуване по всяка една от точките.“

По точка 6 от Дневния ред, Общински съвет - Казанлък, на основание на основание чл.21, ал.1, т.14 и т.23 от ЗМСМА и чл.14, ал.1, т.22  от Устава на Фондация „Чудомир“,

 

Р Е Ш И:

 

Общински съвет задължава председателя на УС на Фондация „Чудомир“ да предприеме действия по снабдяване на фондацията с констативен акт за собственост и да се актуализира стойността на основните дълготрайни активи.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Борис Кърчев - Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир”.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (ИВАН ГИТЕВ)публ: 07/03/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220