РЕШЕНИЕ
№94
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_436/20.03.2024 г.  - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинския съвет с Решение №5/11.12.2023 г., изм. с Решение №6 от 22.12.2023 г., изм. с Решение №84 от 29.02.2024 г.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „В Общински съвет Казанлък постъпи Писмо с вх. №ОС-383/12.03.2024 г. с приложено копие от Решение №222-МИ/11.03.2024 г. на Общинска избирателна комисия Казанлък, за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и избор на нов такъв. С посоченото решение, на основание чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА се прекратяват предсрочно пълномощията на общинския съветник Аксения Бориславова Тилева.

Освободеният съветник Аксения Бориславова Тилева членуваше в две Постоянни комисии – като Председател на Комисия по образование, младежки дейности и спорт и член на Комисия по култура, туризъм и вероизповедание.

С Решение №223-МИ/15.03.2024 г. на ОИК Казанлък се констатира предсрочното прекратяване на пълномощията на Тоня Келчева, като общински съветник и на нейно място, като съветник е избран Веселин Росенов Сираков от листата на ПП „ГЕРБ“.

С Писмо с вх. №ОС-428/20.03.2024 г., на ОбС - Казанлък, Младен Желев, в качеството си на ръководител на групата съветници от ПП „ГЕРБ“ предлага следните промени в състава на Постоянните комисии на ОбС – Казанлък:

1. Иван Георгиев Гитев, да бъде освободен от ПК по Устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и да бъде избран за Председател на ПК по Образование, младежки дейности и спорт, на мястото на освободената Аксения Бориславова Тилева, предвид дългогодишния му опит, като общински съветник.

2. Веселин Росенов Сираков, да бъде избран за член на ПК по Устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт, на мястото на освободения Иван Георгиев Гитев.

3. Николай Митков Факиров, да бъде освободен от ПК Правни въпроси, сигурност и обществен ред, по въпроси за противодействие на корупцията и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт и да бъде избрана за член на ПК по Култура, туризъм и вероизповедания, на мястото на Аксения Бориславова Тилева.

4. Веселин Росенов Сираков, да бъде избран за член на ПК по Правни въпроси, сигурност и обществен ред, по въпроси за противодействие на корупцията и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт  на мястото на освободения Николай Митков Факиров.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.23, ал.2 и чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Казанлък,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Освобождава, като Председател на ПК по Образование, младежки дейности и спорт Аксения Бориславова Тилева и на нейно място, като Председател избира Иван Георгиев Гитев.

2. Освобождава, като член на ПК по Устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт Иван Георгиев Гитев и на негово място избира за член Веселин Росенов Сираков.

3. Освобождава, като член на ПК по Правни въпроси, сигурност и обществен ред, по въпроси за противодействие на корупцията и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт Николай Митков Факиров и на негово място избира за член Веселин Росенов Сираков.

4. Освобождава, като член на ПК по Култура, туризъм и вероизповедание Аксения Бориславова Тилева и на нейно място избира за член Николай Митков Факиров.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък Общинските съветници цитирани в решението.

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220