РЕШЕНИЕ
№95
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_426/19.03.2024 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение Бюджет 2024 г., съгласно Приложения №4.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „От 2008 година, Общински съвет Казанлък е първия ползвател на електронната система на „КОНТРАКС“ АД гр. София, наречена „Безхартиено заседание на общински съвет - Електронно гласуване“. Ползването на системата продължава и до днешна дата, като за целта периодично се подписват договори за обслужване и поддръжка. В началото на всеки отделен мандат, служители на търговското дружество, провеждат и обучения на новоизбраните общински съветници.

С Решение №55/14.02.2024 г. на Общински съвет - Казанлък, беше приет Бюджет 2024 г. на Община Казанлък.

В Приложение №4 „План на разходите в местни дейности за 2024 г. по функции и дейности“, в дейност „123 - Общински съвет“ е приет общ бюджет в размер на 695 000 лева. В това число не са заявени и предвидени „Капиталови разходи“ за нуждите на съвета.

За съжаление, в началото на месец март и непосредствено след приемане на Бюджет 2024 г. се установи неочакван срив в работата на сървъра на електронната система на общинския съвет, което наложи неотложни мерки за нейното възстановяване и осигуряване на нормално функциониране на дейността ни. След кореспонденция, между „КОТРАКС“ АД и обслужващия ни специалист Данко Мавров се договори неотложното закупуване на нов сървър Dell Power Edge T150 и операционна система за него на обща стойност 5 040 лева. Дружество „КОТРАКС“ АД успя за своя сметка да възстанови данните от стария сървър и да ги прехвърли на новия.

Закупеният сървър на стойност 5 040 лева, представлява капиталов разход, който не е заложен в бюджета на общинския съвет. Същевременно в параграф 10-20 „Разходи за външни услуги“ са заложени 58 000 лева, от които могат да бъдат компенсирани 5 040 лева в параграф 52-01 „Хардуер“. Такъв трансфер следва да се осъществи с решение на Общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.74 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл.25 от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

 

1. Изменя Бюджет на Община Казанлък за 2024 година, приет с Решение №55/14.02.2024 г. ОбС-Казанлък, като изменя Решението в следната точка:

 

В т.2.2. - За местни дейности - Трансфер на 5040 лева от §10-20 „Външни услуги“ в § 52-01 „Хардуер“, съгласно Приложение №4.

2. Задължава Кмета, да отрази направеното изменение в Бюджет 2024 г. на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220