РЕШЕНИЕ
№96
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11

Относно: ОС_409/15.03.2024 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за допълнителен подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък, Мандат 2024 - 2028.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С Решение №1025/27.07.2023 г. на Общински съвет - Казанлък, бе създадена Временна комисия от 6 общински съветници за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък. В установения срок за подаване на документи бяха подадени 12 заявления от желаещи кандидати. Документите на кандидатите бяха разгледани на заседания на Временната комисия. След изтичане на 14-дневния законов срок, кандидатите бяха поканени на изслушване от Временната комисия. Всички кандидати бяха изслушани и одобрени. С Решение №1072/28.09.2023 г., Общински съвет – Казанлък избра 12 кандидата за съдебни заседатели към Районен съд – Казанлък.

В Общински съвет – Казанлък, постъпи Писмо с вх. №ОС-365/29.02.2024 г. от Красимир Георгиев – председател на Окръжен съд – Стара Загора, относно нужда от допълване на списъка на съдебни заседатели Мандат 2024 г. – 2028 г. С него ни информира, че следва да бъде проведена процедура по чл.68е от Закона за съдебната власт за попълване на списъка на съдебните заседатели до първоначално определения брой от 30 съдебни заседатели. Сочи се, че първоначално са избрани 12 съдебни заседатели, поради което следва да се предложат още 18.

Към настоящият момент, избраната с Решение №1025/27.07.23г. Временна комисия за подбор на съдебни заседатели от Мандат 2019-2023 г. на ОбС Казанлък е с изтекъл мандат и част от съветниците са загубили това си качество.

Предвид на това и на основание чл.68е, във връзка с чл.67 и чл.68 от ЗСВ, Общински съвет – Казанлък, следва да се избере нова Комисия, която да изготви предложения за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък.

Поне 10 на сто от кандидатите, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Право да направи предложения пред Комисията за избор на съдебни заседатели има всеки общински съветник.

Лицата, предлагани за съдебни заседатели, трябва да отговарят на изискванията на чл.67 от ЗСВ:

 - да бъдат дееспособни български граждани, които са навършили 21 години до 68 години, да имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват, имат завършено най-малко средно образование, не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им, не страдат от психически заболявания.

Към всяко от предложенията до Комисията задължително се прилагат, следните документи:

1. Подробна автобиография, подписна от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 се установява служебно от комисията.“

В хода на дебата постъпи предложение за състава на комисията, което общинските съветници приеха.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.36 от ПОДОСНКВОА и 68е, във връзка с чл.66 до чл.75а от ЗСВ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Създава Временна комисия от 5 общински съветници, за допълнителен подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък /Мандат 2024 – 2028 г./, в състав:
Председател: Николай Златанов

Зам.-председател: Моника Динева

Членове:

1. Валентин Кралев
2. Иван Иванов
3. Борислав Асенов

2. Задължава Председателят на Временната комисия, да внесе доклад с проект за решение с определените кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Казанлък за Мандат 2024 – 2028 г., през м. май 2024 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и членовете на Временната комисия

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220