РЕШЕНИЕ
№97
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_410/15.03.2024 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Казанлък по реда на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), Мандат 2023 – 2027 г.

Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) към общинските съвети се създават Наблюдателни комисии. В състава им се включва пробационен служител и представител на затвора.

Съгласно Чл.171. (1) от ЗИНЗС Наблюдателните комисии:

1. осъществяват обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода;

2. подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез иницииране на социални услуги на територията на общината;

3. правят предложения за изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип или за условно предсрочно освобождаване;

4. правят предложения и дават мнения по искания за помилване;

5. подпомагат семействата на лишените от свобода;

6. съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата за лишаване от свобода.

(2) Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за лишаване от свобода, да се срещат с лишените от свобода, да се запознават с необходимите им документи, да изискват и получават информация от администрацията на местата за лишаване от свобода.

(3) Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за началника на затвора. При неизпълнение на предложение или препоръка на наблюдателната комисия въпросът се отнася към главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

(4) Издръжката на наблюдателните комисии се осигурява от общинските съвети.

В изпълнение на разпоредбата на чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, към Общински съвет Казанлък следва да се създаде Наблюдателна комисия. Председателят на общинският съвет, ръководи непосредствено или чрез свой представител дейността на комисията и утвърждава нейният състав.

В тази връзка и предвид функциите, които следва да осъществява Наблюдателната комисия, считам за целесъобразно в състава и да бъде включен, освен задължителните членове – пробационен служител и представител на затвора, така и представител на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Казанлък. До ръководителите на посочените институции беше отправено искане за определяне на конкретни служители. Същите бяха посочени с писма: вх. №ОС-275/08.02.2024 г., вх. №ОС-291/12.02.2024 г. и вх. №ОС-349/26.02.2024 г. на ОбС Казанлък, които са приложени към настоящия доклад.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража,  

  

Р Е Ш И:

1. Създава Наблюдателна комисия към Общински съвет – Казанлък, съгласно чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Мандат 2023 – 2027 година.

2. Утвърждава състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Казанлък, както следва:

Председател: Моника Динева

Членове:

  1. Златомир Христов,
  2. Марин Маринов,
  3. Тинка Славова.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и членовете по т.2.

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220