РЕШЕНИЕ
№98
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_371/05.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в продължение на проект BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. С Писмо с вх. №ОС-457/27.03.2024 г., вносителят променя диспозитива на проекта за решение, съгласно становището на ПК-8.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък изпълнява проект BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 с Управляващ орган Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към Министерството на труда и социалната политика.

Текущият проект е на стойност 970 896,60 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца до 03.04.2024 г.

В рамките на проект "Грижа в дома за лица с увреждания и възрастни хора в община Казанлък" се осигурява подкрепа в домашна среда на възрастни лица в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, живеещи на територията на община Казанлък, предоставяйки им почасови социални и интегрирани здравно-социални услуги. Целта на проекта е социално приобщаване чрез подобряване достъпа до интегрирани социални услуги, както осигуряване на подходяща социална закрила и основни услуги за всички.

Изпълнението на проекта подобрява качеството на живот и възможностите за социално включване на лицата от целевата група, осигурявайки пакет от дейности/услуги по домовете им от квалифицирани специалисти. По този начин се подкрепят нуждаещи се хора, имащи разнообразни и динамични потребности в ежедневието си.

В рамките на настоящия проект, почасови интегрирани услуги се предоставят на над 180 потребителя, като за всеки един услугата е насочена към индивидуални водещи потребности в дейности, в които лицата срещат затруднение и се нуждаят от подкрепа.

В деловодството на Община Казанлък постъпи Писмо с вх. № 04-03-4/15.02.2024 г. от г-н Цветан Спасов, Главен директор на ГД ЕФМПП и Ръководител на Управляващия орган на ПРЧР 2021-2027, с което се предоставя информация по отношение промяна в условията за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. Измененията предоставят възможност за удължаване срока на изпълнение на договорите по „Грижа в дома“ с период от общо шест (6) месеца.

Дейностите по грижа в дома попадат в услугите, посочени в чл.2, параграф 1, буква „в“ от Решение на ЕК 2012/21/ЕС от 20.12.2011 г. за Услуга от общ икономически интерес (УОИИ) - „компенсация за обществена услуга за предоставянето на УОИИ с цел посрещане на социални нужди в областта на здравеопазването и дългосрочните грижи, грижите за децата, достъпа до пазара на труда и реинтегрирането в него, социалното жилищно настаняване и грижите за социално включване на уязвимите групи“.

Безвъзмездната финансова помощ във връзка с предоставянето на услугата „Грижа в дома“ представлява компенсация за обществена услуга за оператора на тази услуга (доставчика), която компенсация е съвместима с вътрешния пазар и изключена от изискването за уведомяване, посочено в член 108, параграф 3 от Договора за функциониране на ЕС.

Община Казанлък следва да възложи услугата от общ икономически интерес за допълнителен период от 6 месеца на общинско предприятие (създадено по реда на чл. 52 от ЗОС), на второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация.

Възлагането на услугата се осъществява чрез акт (актове) за възлагане. Актът за възлагане следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно чл. 4 от Решението за УОИИ: задължения за обществена услуга; продължителност на задълженията; предприятие и територия; изключителни или специални права; компенсационен механизъм и параметрите за изчисляване, контролиране и преглед на компенсацията; собственост на активите; размер на таксата; др.

Общинският съвет чрез Кмета на общината, по силата на нарочен акт (решение на Общинския съвет) следва да определи по какъв ред и кое звено на Общината ще предоставя услугата „грижа в дома“.

В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса за потребителите на социални и интегрирани здравно-социални грижи по проекта.

Дейността по предоставяне на „Грижа в дома“ обезпечава услугата за допълнителен период от 6 месеца и не предвижда събиране на такса от потребителите. Общински съвет има право да реши социалните и интегрирани здравно-социални грижи по проекта, финансирани от ПРЧР, да се ползват от потребителите без заплащане на такса.

Частта от безвъзмездната финансова помощ по проект „Грижа в дома в община Казанлък“в рамките на допълнителния период от 6 месеца е в размер на 453 690,00 лв. представлява компенсация за УОИИ. Средствата са планирани за възнаграждения, осигуровки, обучения, работно облекло, консумативи и материали, командировъчни разходи, трудова медицина за персонала в услугата, и др. във връзка с предоставянето на грижи в дома. Всички разходи от компенсацията могат да бъдат поемани и извършвани след издаване на акта за възлагане на УОИИ. 

Съгласно Решение №887/ 23.02.2023 г. на Общински съвет – гр. Казанлък, услугата „Грижа в дома“, като УОИИ се предоставя от Домашен социален патронаж, гр. Казанлък от 03.04.2023 г. – 03.04.2024 г. в изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

Домашен социален патронаж, гр. Казанлък притежава необходимия опит, ресурси и квалифициран персонал, както и познава нормативните изисквания за осъществяване на този тип социална услуга.

Крайният срок за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“ е 03.04.2024 г.

Забавяне в издаване Акта на възлагане след обявения краен срок поставя в риск възможността за осигуряване на жизненоважна подкрепа на нуждаещите се жители на територията на община Казанлък, което би довело до значителни и трудно поправими вреди за Община Казанлък, поради което считам, че е целесъобразно да се допусне предварително изпълнение на акта.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, Общински съвет – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Община Казанлък да предоставя услугата „грижа в дома“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) чрез Домашен социален патронаж, гр. Казанлък в продължение на проект BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък изготвянето и издаването на Акт (Заповед за възлагане) в съответствие с чл.4 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на чл.106, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

3. Услугата „грижа в дома“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) да се предоставя безвъзмездно на потребителите за срок от 6 месеца – допълнителният срок на предоставяне на услугата по проект BG05SFPR002-2.001-0116 „Грижа в дома в община Казанлък“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

4. Допуска предварително изпълнение на решението.

 

Разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение може да се обжалва пред Административен съд Стара Загора в тридневен срок.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

 Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220