РЕШЕНИЕ
№99
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_376/08.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ /Покана 2/, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е допустим кандидат за отпускане на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ /Покана 2/, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

По програмата се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за реконструкция и модернизация на система/и за външно изкуствено осветление. Целта е повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и подобряване на условията на живот на населението.

Минималният размер на индивидуалната БФП е в размер на 100 000 лева, а максималният: 2 000 000 лева. По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от крайния получател на средствата, т.е. БФП за проект е до 100 % от допустимите разходи.

Допустими за финансиране, съгласно Насоките за кандидатстване по програмата, са следните дейности:

1.1. Демонтаж на съществуващи осветители, проводници и кабели;

1.2. Доставка и монтаж на нови осветители, проводници и кабели;

1.3. Доставка и монтаж на съоръжение/я за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в системата за ВИО;

1.4. Извършване на строително-монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата/ите за външно изкуствено осветление;

1.5. Демонтаж на съществуващи средства за управление, доставка и монтаж на нови средства за управление, измерване и контрол, с възможност за надграждане и разширение, в т.ч. въвеждане или свързване към съществуваща система за автоматизация и управление на системата за външно изкуствено осветление;

1.6. Изготвяне на технически/работен проект;

1.7. Строителен надзор;

1.8. Авторски надзор;

1.9. Управление на проекта и публичност;

1.10. Изготвяне на доклад за оценка на резултатите от изпълнени мерки за енергийна ефективност за доказване на постигнатите резултати

В рамките на проектното предложение на Община Казанлък по Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура“ се предвижда да бъдат сменени осветителите на уличното осветление в 14 населени места -с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, с. Горно Черковище, с. Долно Изворово, с. Дунавци, с. Енина, с. Копринка, с. Кънчево, с. Овощник, с. Ръжена, с. Средногорово, с. Хаджидимитрово, с. Черганово и с. Ясеново.

На следващо място се предвижда модернизация на системите за управление на мрежата на уличното осветление в съответните населени места, чрез подмяна на старите табла за управление с нови. Броят, вида и техническите характеристики, както на осветителите, така и на таблата за управление на системите за външно изкуствено осветление, ще бъдат определени на база обследване за енергийна ефективност и работен проект, които са в процес на изготвяне и са задължителни за представяне на етап кандидатстване.

Продължителността на изпълнение на всеки проект е до 15 (петнадесет) месеца.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23:59 ч. на 2 април 2024 г.

Съгласно Насоките за кандидатстване, Кандидатите по процедурата за БФП следва да представят към Формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 набор от документи сред които - Решение на Общинския съвет за съгласие общината да кандидатства по процедурата.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка разпоредбите на одобрените от Структурата за наблюдение и контрол Насоки за кандидатстване за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2/, Общински Съвет – Казанлък и чл.60, ал.1 от АПК,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на Община Казанлък - Етап 2“ по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ /Покана 2/, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост;

2. Максималната обща стойност на бюджета на проектното предложение по т. 1 да бъде до 2 000 000 лева с ДДС, 100% безвъзмездна финансова помощ.

3. Допуска предварително изпълнение на решението.

Разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение може да се обжалва пред Административен съд Стара Загора в тридневен срок.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220