РЕШЕНИЕ
№100
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_404/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2025-2027 г., етап I.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение на Министерски съвет №71 от 01.02.2024 година, в изпълнение на чл.67 от Закона за публичните финанси e открита бюджетната процедура за 2025 година.

На основание т.2.1.5. л) от РМС№71/2024 г. при спазване на указанията на Министерство на финансите дадени с писмо БЮ-1/19.02.2024 г. кметовете на общините разработват и представят в срок до 15 март бюджетна прогноза за периода 2025-2027 година в частта постъпления от местни приходи и разходи за местни дейности.

При прогнозирането на приходите и разходите за местни дейности се имат в предвид настъпилите до момента на съставянето промени в нормативната уредба, взетите решения за нови разкрити или закрити структури и услуги.

База за разработване на Бюджетната прогноза на Община Казанлък за периода 2025-2027г. са:

- одобрените бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ за 2024 г.), без еднократните разходи за 2024 г

- действащите законови и подзаконови актове;                                                                                                                                                                                                                  - фискалните правила и ограничения, предвидени в Закона за публичните финанси;

- предложенията на второстепенни разпоредители с бюджет и на местната общност;

- мерки за подобряване на финансовата дисциплина, свързани със спазване на принципите на добро финансово управление.

Съгласно насоките за разработване на бюджетни прогнози 2025-2027г. приходите и разходите като цифрова информация следва да бъдат закръглени така, че да завършват поне на „00“.

В раздел I „Приходи“ - Бюджетна прогноза на собствените приходи за периода 2025-2027 година е съобразена с икономическите тенденции.

Данъчните приходи за периода 2025-2027 г. са съобразени с основните приоритети в данъчната политика в средносрочен план, свързани с реализиране на мерки за подобряване на събираемостта.

База за определяне на приходите от местни дейности да са и постигнатите през последните три години нива.

При планиране на постъпленията от местни такси се има в предвид промените по чл. 6,ал.1 и чл.81 от ЗМДТ във връзка с отпадането н таксите за детски градини и детски ясли от 1.04.2022 г.

В раздел II „Разходи“, в съответствие с чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси,  са включени всички разходи за местни дейности във функционален разрез, съгласно Единната бюджетна класификация за 2024 година. Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са  общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия. Разходите се разпределят по функции и дейности за фонд работна заплата,  издръжка и капиталови.

При планиране на разходите за местни дейности във функции „Образование“ и „Здравеопазване“ се има предвид, че във връзка с отпадането на съответните такси по чл. 81 от ЗМДТ разходите за издръжка на детските градини и детските ясли се финансират чрез нормативи за съответните делегирани от държавата дейности, поради което за периода 2025-2027 г. текущи разходи за детски градини и детски ясли в местните дейности не се планират

В бюджета прогноза са запазени всички социални политика на Общината.

Съгласно дадените указания от МФ по отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера за периода 2025-2027 г. разчетите за размера на разходите за персонал се изготвят на база нивото на утвърдени с нормативните актове размери на възнагражденията, отчитане размера на МРЗ за 2024 г. в размер на 933 лв. и отразените ефекти от допусканията за определяне на прогнозен размер на минималната работна заплата в съответствие с механизма по чл. 244 от Кодекса на труда, както следва:

· За 2025 г. – 1 052 лв.;

· За 2026 г. – 1 146 лв.;

· За 2027 г. – на този етап от бюджетната процедура за 2025 г. се запазва на нивото на 2026 г., като предстои да се актуализира в съответствие с механизма по чл. 244 от Кодекса на труда. В прогнозата за 2027 година на Община Казанлък е предвидено увеличение на параграфи 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ ; 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ с пет процента.

Разходната част на бюджетната прогноза за периода 2025-2027 г. в частта за местните дейности е съставена, съгласно указанията на Министъра на финансите, действащите законови и подзаконови нормативни актове, Наредба №28 на ОбС-Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност.

Приоритетите при съставянето на бюджетната прогноза на общината за 2025 – 2027 г. са съобразени с приетия План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021-2027г. - подобряване качеството на жизнената среда, изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура, инвестиции в образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности, запазване на равнището на предоставените публични услуги при повишаване на качеството им и разширяване на обхвата на електронни услуги, чрез повишаване ефективността на публичните разходи.

Съгласно указания на Министерство на финансите се залагат само разходите за местни дейности като не се залагат разходите за дофинансиране на делегирана държана дейност с местни приходи.

В раздел III „Трансфери (Бюджетни взаимоотношения)“

Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет  с централния бюджет – обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи.

База за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2025-2027 г. се залагат одобрените със ЗДБРБ за 2024г. размери, съгласно дадените указания от Министерството на финансите.

 

Трансфери за местни дейности между Община Казанлък и

Централния бюджет, съгласно ЗДБРБ за 2024 г. в лева.

31-00

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)

9 381 800

 

31-12

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)

6 076 000

 

31-13

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)

2 463 700

 

31-18

получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ (+)

842 100

 

 

В параграф 61-00 „Трансфери между бюджети“ се планират средства за отчисления и обезпечения на основание чл.60 и чл.64 от ЗУО, както и очаквани трансфери от РИОСВ, съгласно чл.24 от  НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

В раздел IV „Временни безлихвени заеми“ са разчетени средствата по предоставени и предстоящи за предоставяне и възстановяване по бюджета на общината  временни безлихвени заеми.

В раздел V „Бюджетно салдо“ е отразена разликата  между сбора  от собствените приходи, получените трансфери и временни безлихвени заеми, намален с размера на  планираните разходи.

В  раздел VI „Операции с финансови активи и пасиви“ са планирани  позициите по финансиране на бюджетното салдо. По отношение на дълговите позиции са посочени очакваните погашения по главници на заеми от банки и други лица в страната. Тук се включват и средствата за предстоящи за сключване договори за дълг.

За периода 2025-2027 година Община Казанлък предвижда сключването на Договори за кредит „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД  за финансиране на  допустими разходи за изпълнението на следните проекти:

- по Плана за възстановяване и устойчивост на РБ за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ул. Войнишка (ЦОП)“;

- по Плана за възстановяване и устойчивост на РБ „Саниране многофамилни жилищни сгради“, гр. Казанлък;

- по Оперативна програма Развитие на регионите –  „Реконструкция на стадион Севтополис, гр. Казанлък;

При изготвяне на бюджетната прогноза за периода 2025-2027 г. са съблюдавани изискванията за наличните в края на годината поети ангажименти (до 50%) и задължения за разходи (до 15%) в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и т. 2 на ЗПФ. За Община Казанлък показателите към края на 2023г. са съответно – 22,72 % и 1,07 %.

Прогнозите на двата показателя са в допустими норми, съгласно ЗПФ. 

- За показателя поети ангажименти за разходи - За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 96 от ЗДБРБ за 2024 г.

- За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл. 82, ал.3  и чл.83, ал.2  oт  Закона  за публичните финанси и чл.15, ал.5 от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

  

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Бюджетна прогноза за местни дейности на Община Казанлък за период 2025-2027 г.  – етап I, съгласно Приложение№1 неразделна част от настоящото решение

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220