РЕШЕНИЕ
№101
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_398/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2023 г. по изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда“ на територията на Община Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ регламентира разработването, приемането и отчитането на програма за опазване на околната среда от кметовете на общини.

Програмата е  динамична и  с отворен статут. Същата ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на Община Казанлък, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

Съгласно чл.79, ал.5, ал.6 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, годишния отчет по изпълнение на Програмата се представя пред Общински съвет – Казанлък и се изпращат в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Стара Загора.

Заложените в Програмата за опазване на околната среда цели:

 

 Генерална  цел:

Повишаване качеството на живот на жителите на Общината и намаляване до минимум на риска за човешкото здраве, чрез непрекъснато подобряване на състоянието на отделните компоненти и фактори на околната среда.

 

Стратегически цели:

-Устойчиво управление на околната среда в община Казанлък за осигуряване на добри условия за живот и работа, чрез обновяване на инфраструктурата, благоустрояване на населените места и запазване на природните ресурси.

- Постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми на територията на община Казанлък, запазване на доброто състояние на околната среда, в частност опазване на води, въздух, почви, биоразнообразие, зелена система  и намаляване вредното въздействие на отпадъците и шума, както и ангажиране на населението с опазването на околната среда.

- Програма, разработена по метода на стратегическото планиране, формира адекватна екологична политика на дадената община. Тя отчита влиянието на икономическите и социалните интереси в обществото и създава условия за устойчиво развитие на общността като цяло.

 

Подцели на програмата:

С  Програмата за опазване на околната среда на Община Казанлък ще се: 

- Идентифицират и анализират проблемите в областта на околната среда на територията на Общината, ще се установят причините и ще се предложат решения и действия за тяхното преодоляване;  

- Използват природните дадености на Общината за развитие на икономическия й потенциал;  

- Прилага устойчиво управление на наличните ресурси;  

- Откроят екологичните приоритетите в община Казанлък;

- Определят ролите и отговорностите на всички заинтересовани страни за решаването на екологичните проблеми;  

- Идентифицират източници за финансиране (бюджет, национални, международни програми и проекти и др.).

Целите на Програмата са формулирани, основавайки се на тенденциите, очертани при анализа на средата и резултатите от SWOT-анализа. 

 

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК за 2023 година

 

Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Законът за опазване на околната среда има за цел създаването общите принципи и правила в съответствие на съвременно екологично законодателство за опазване и подобряване на качеството на отделните компоненти на околната среда и управлението и контрола по отношение на факторите, които я увреждат. По своите цели, обхват и значение Общинската програма за опазване на околната среда е водещ документ в областта на опазване на околната среда на местно ниво.

Във връзка с изискванията на екологичното законодателство на чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда е изготвена Програма за опазване на околната среда,  приета с Решение №722/30.06.2022 год. по протокол №41 от Общински съвет Казанлък.

 

Данни и информация, отнасящи се до отделните компоненти на  околната среда:

I.Въздух

Специфична цел : 

Да се запази доброто качество на атмосферния въздух и да се поддържа нивото на   емисиите под пределно допустимите концентрации.

1. Съгласно разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух, нормирането на вредни вещества в отпадъчните газове от двигатели с вътрешно горене се извършва по показатели димност, въглероден оксид, азотни оксиди и въглеводороди. Нормите за максимално допустими емисии на вредни вещества в отработените газове са регламентирани в Наредба 32/1998 г. за периодичните прегледи за проверки на техническата изправност на пътните превозни средства.

2. Измерване на емисиите от моторните превозни средства се извършва в рамките на годишния технически преглед.

 3. Община Казанлък е с нова водопроводна мрежа. Дейностите са в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора. След приключване на проекта пътната инфраструктура е възстановена, с което се намаляват емисиите на прах.

4. Други източници на замърсяване са вредни газове от автомобилния транспорт и отоплителните инсталации на обществени сгради и битовите отоплителни инсталации, които имат сезонен характер.

5. Община Казанлък осъществява непрекъснат  контрол, мониторинг на напредъка и периодичен отчет за изпълнението на програмните документи по управление на качеството на атмосферния въздух на община Казанлък

6. Засилва се контрола и ограничаване движението на МПС с неизправни катализатори.

7. Повишаване привлекателността на градския транспорт - изцяло с безвредни за околната среда електрически автомобили. Целта ни е да създадем по-добри условия за обществото, защото вярваме, че това усилие си струва. Ние улесняваме, насърчаваме и подпомагаме преминаването на компаниите за обществен, градски транспорт към екологосъобразен превоз с нулеви емисии, съчетано с удобство,  комфорт и  сигурност за пътниците, осигурявайки им един по-чист и надежден градски превоз. През 2023 г. Община Казанлък участва с проект и бе одобрена за осигуряване на още екологични превозни средства за градски и междуселищен превоз. Освен покупката на нови автобуси  и тролейбуси с нулеви емисии , по проекта ще се финансира и изграждането и поддръжка на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт. Средствата се осигуряват от  Министерството на регионалното развитие и благоустройство чрез процедурата „Екологосъобразна мобилност“ по плана за възстановяване и устойчивост. Градската мобилност е от ключово значение за превръщане на европейските градове в устойчиви градски пространства.

8. Почистване, озеленяване и поддържане на зелената система в град Казанлък и  междублоковите пространства.

9. Облагородяване на паркове и градинки.

10. По инициативен проект е създадена “Гората на учителите”. С помощта на ръководствата и учителите на всички училища, детски градини и техните филиали, бяха засадени 50 дръвчета бяла бреза. Последващите грижи за тези дръвчета ще се извършват от служители към отдел озеленяване към ОП “КД и ПИС“, Община Казанлък.

11. Изграждане на автомобилни паркинги в близост до централните райони на града.

12. Миене на улици с цел понижаване на ФПЧ.

13. Подобряване чистотата на населените места, облагородяване и озеленяване на площите за обществено ползване.

14 .Съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Казанлък, изпълнителите на ремонтните дейности по разкопаване на улици или тротоари са длъжни да изпълнят в срок възстановителните работи за своя сметка, както и да почистят замърсените от тях райони около строителните обекти и да извозят строителните отпадъци на определените за това места. Следи се превозването на насипни товари да се извършва само  със  специализирани автомобили.

15. Поставени са три измервателни станции за измерване качеството на въздуха на сградата на Община  Казанлък, в село Голямо Дряново и до язовир Копринка. Уредите измерват концентрация на фини прахови частици, влажност, атмосферно налягане, а по специална поръчка за трите станции в Казанлък е добавен сензор за измерване на количеството формалдехид.

Община Казанлък е с нисък потенциал на замърсяване на атмосферния въздух - няма значими източници на емисии. Няма данните от OPSIS системата в с. Ръжена за  нарушаване на действащите норми за качество на атмосферния въздух през 2023 г.

 

II.Води

Специфична цел:  

Да се оптимизира качеството на услугата в областта на управлението на водите и да се развие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.

1. В гр. Казанлък беше осъществена подмяна на над 20 хиляди метра водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което се обособиха три зони за управление на потреблението. В тях с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят индикаторите за дебит и налягане. Реконструирани са 863 м от канализационната мрежа на града. 

Основните постигнати цели след успешното изпълнение проекта са реконструкция на старата водопроводна мрежа по улиците на трите зони и преустановяване на авариите. Монтирани са водомери с логери, чрез които се измерват подадени и консумирани водни количества и налягане. Поставени са пожарни хидранти съгласно строително-техническите правила за осигуряване на безопасност при пожар. Извършени са дейности по ограничаване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което ще подобри работата на пречиствателната станция за отпадъчни води.

В рамките на проекта е извършена реконструкция на външния довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до водоем при Централната помпена станция в Казанлък, като са положени тръби с обща дължина 12 386 метра.

Монтирани са разпределителни шахти в местата на пресичане на довеждащия водопровод с двата довеждащи водопровода от другите водоизточници. Това дава възможност при необходимост да се прехвърлят водни количества между водоснабдителни системи „Казанлък“ и „Стара Загора-Дунавци“. Целта е да се постигне гъвкав режим на експлоатация на двете водоснабдителни системи за задоволяване нуждите на двата най-големи града на обособената територия.

Основните приоритети при осъществяването на контролната дейност по компонент води са свързани с опазване и подобряване състоянието на повърхностните  води като стратегически национален ресурс чрез намаляване на замърсяването с отпадъчни води от битови и промишлени източници.

2. Община Казанлък извършва текущ контрол за  предотвратяване замърсяването на водните ресурси с цел ефективно им използване и опазване на водните екосистеми. Констатирани са системни  нарушения и замърсявания на територията на язовир „Копринка“. Периодично се извършват огледи на речните корита на реките и деретата преминаващи през населените места на общината. Установено е че в голяма част те са обрасли с храсти и дървета, има изхвърлени битови отпадъци, което намалява проводимостта на речните корита и ги прави потенциално опасни при пълноводие на реките. В случай на констатирани нарушения се изготвят предписания към кметове и кметски наместници за почистване на замърсяванията.

3. Стартира  първи етап по проект „Битово-фекална канализация  на северозападен край на село Копринка“. Средствата за този първи етап на Копринка са изцяло от общинския бюджет.

4. Продължава изпълнението на етап I с III подетап по проект „Битово-фекална канализация“ на гр. Крън  със средства от държавния бюджет.

5.Поддържа се регистър на издадените разрешителни за водовземане на минерална вода  находище Овощник.

III. Почви

Специфична цел: Опазване на качеството на земите и почвите.

1.Възстановяване на почвеното плодородие на установените нарушени терени; почистване и рекултивация на нарушени терени.

- съгласно договор с фирма „Еко-консулт инженеринг“ ООД  е извършен мониторинг за 2023 г. на двете рекултивирани депа: Обект “Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Казанлък“, местност „Каракос“  и  „Рекултивация на общинско депо за неопасни /инертни, строителни/ отпадъци „ Голяма Варовита“.

 2. От ежегодно провеждания мониторинг на почвите от РИОСВ - Стара Загора може да се направи извода, че те не са замърсени с тежки метали, металоиди. Старите, негодни за употреба препарати се съхраняват на склад.

        

IV.Флора

1.Климатичните условия и разнообразният релеф предопределят богатото фаунистично разнообразие на общината. Горите и горските земи собственост на община Казанлък са разположени в териториалния обхват на ДГС „Казанлък”, на част от територията на община гр. Казанлък Системно се следи за опазване на горите, предотвратяване разпространението на вредители, залесяване и провеждане на санитарни сечи.

- Вследствие възникналия голям  пожар през месеците август 2023 г. загубите за ДГС Казанлък е 114дка: 39дка. иглолистна гора (върхув) и 75 дка. широколистна гора (низов); за Община Казанлък загубите са 12 дка общинска горска буква „щ“-30бр. иглолистни дървета. За засегнатите общински територии са предприети мерки и действия.

Пожарът засегна и площадката за аеробно компостиране на биоразградими отпадъци, като материалът зареден на трите реда на площадката беше засегнат. За неговото гасене беше използвано около 12 т. вода, която отми и допълнително влоши качествата на материала. В следствие на създалата се ситуация материалът зареден на площадката е негоден за компостиране и е изнесен от компостиращата станция към Гробищен парк, където е  използван за запръстяване и аериране на градинки на територията му.

На територията на компостиращата площадка беше складирана и некомпостираща  фракция с код 19 05 01 (за депониране) пресята в периода 10.05.23 до 08.06.23 г в количество от 4.600т. ,която фракция също изгоря.  

- Мерки и действия предприети вследствие върхов пожар през 2022 г. на иглолистни насаждения в подотдел  251”а” имоти 53179.162..168 и 53179.103.110 и подотдел 251”б” имот 53179.113.333 – общинска територия: В началото на 2023 год. беше извършено маркиране на увредените насаждения  и се изготвиха карнет-опис и технологичен план  към тях. Бяха изведени санитарни сечи с интензивност 100% - цялостно отсичане на увредени иглолистни гори в подотдели 251”а” и 251”б”. Маркираната маса за отсичане беше общо 986 плътни куб. метра. След извеждане на сечта бяха отсечени и продадени общо 1307 куб. метра дървесина.

2.За опазване на биологичното разнообразие при билкосъбирането се упражнява контрол от общинска администрация и РИОСВ - Стара Загора. През 2023 година  са издадени две разрешителни за ползване на лечебни растения за трите пункта на територията на Общината. На контрол са подложени пунктовете за изкупуване на билки без ограничен режим, горски плодове и гъби. РИОСВ – Стара Загора упражнява контрол за ограничаване на незаконната търговия с редки и защитени видове растения и животни.

3.През годината са издадени Заповеди на Кмета на Общината за:

-Забрана нанасянето на повреди на клоните и бране на липов цвят, както и събирането на прашец от липите в общинските озеленени площи , както и от дървета по улиците, алеите площадките и други пешеходни пространства на територията на Община Казанлък.

-Забрана бране и изкупуване на орехи –плод по време на Ореховата кампания за 2023 г. Изкупуването да става само в изкупвателни пунктове.

 

V.Шум

Друг важен показател за устойчивото състояние на околната среда е шумовият фон.

1. На територията на общината няма постоянни пунктове за измерване на нивото на шума. Наблюденията показват, че това не е сериозен проблем за населението на общината. Изключение в това отношение прави населението живеещо в близост до транспортни възли като ЖП гарата, както и това живеещо в близост до пътните артерии. Решение на този проблем се търси чрез подобряване на пътните настилки и озеленяването на градската среда.

2. След приключване на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора,  пътната инфраструктура е възстановена с нова.

3.За изминалата година 2023, на територията на гр. Казанлък бяха засадени: 200 бр. декоративни дървета, 1376 бр. чаени и увивни рози, 2000 бр. жив плет, 1000 бр. лавровишна, различни видове многогодишни растения

VI. Реализиране на проекти и дейности за ограничаване вредното въздействие от употреба на твърди горива и внедряване на щадящи околната среда производства.

1. Към процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по НПВУ през 2023 г. Община Казанлък в партньорство със Сдруженията на собствениците е подала проектни предложения за т. нар. саниране на блокове. Към момента са публикувани списъци на сайта на МРРБ с класирания на подадените проектни предложения, от които Община Казанлък има 18 одобрени за финансиране проекта, 17 проектни предложения в резерва и 1 проект, който е отхвърлен.

До момента няма сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по процедурата, но такива се очаква да бъдат разписани в най-скоро време. Очакваме МРРБ да изпрати указания. Съответно не е стартирала и обществената поръчка за избор на изпълнители, която предвижда внедряването на мерките за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради да е чрез инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор).

2.Подмяна на стълбовете за улично осветление. Изготвен е и изпълнен проект за ремонт и модернизация на съществуващо и изграждане на ново енергийно ефективно улично осветление, като очакваните  резултати са  подобряване на качеството на уличното осветление и по ниски разходи за енергия.

3.Стартира проект реконструкция на общинския път и изграждане на велоалея от град

Казанлък до село Копринка., който ще се реализира със смесено финансиране.

4.Поддръжка на парковите мебели и детски съоръжения

5.Изработване и монтиране на паркова ограда – парк: “Розариум“ и декоративна ограда на ул. Свобода 11.

VII. Благоустрояване и озеленяване на общински терени.

1. Системно плевене и окопаване на градини на територията на гр. Казанлък.

2. Торене с органичен тор (Компост).

3. Резитба на розите – пролетна и есенна.

4. Поливане с водоноски терените без напоителна система и Компостираща станция – 2 бр. камиони Форд с поливна система и при необходимост 1 бр. Мерцедес с цистерна за трудно достъпни терени.

5. Третиране с препарати за растителна защита срещу акари, листни въшки, охлюви.

6. Пръскане срещу плевели с хербицид Наса таф - алеи и тротоари на паркове.

7. Косене на тревни площи /820 дка е площта на територията на Община Казанлък, която се окосява няколко кратно/ – Окосената тревна маса от градските паркове се транспортира на компостиращата станция и се използва за производство на компоста.

8. Отработени разрешителни и сигнали за паднали дървесни видове:

- Отсечени дървета -143 бр.

- Адреси за кастрене на дървета - 263 бр.

- Отстранени паднали дървесни видове - 38 бр.

- Отпадният дървесен материал от кастренето се шредира, като полученият материал се използва за приготвянето на компост.

- Кастрене (оформяне) на храстовидна растителност на територията на гр. Казанлък.

- Кастрене и шредиране по възлагателни писма и разрешителни в населените места на община Казанлък.

9. Листосъбиране – Листната маса се събира на купове и се товари с платнища на товарните автомобили, транспортира се на компостиращата станция и се използва за производството на компост.

10. Ежедневно събиране на отпадък - разделно с 2 бр. електромобил от мобилните пунктове в гр. Казанлък.

11. Ежедневно събиране на биоразградим отпадък /плодове и зеленчуци от пазари, борси и тържища на гр. Казанлък с 2 бр. електромобил/ - събраният материал се транспортира на компостиращата станция и се използва за производство на компост.

12. Ежедневно почистване на паркове, градини и между блокови пространства от битови, строителни, растителни и други видове отпадъци.

13. Поддръжка на парковите мебели и детски съоръжения.

14. Изработване и монтиране на паркова ограда  – парк: “Розариум“ и декоративна ограда на ул. “Свобода“ 11.

15. Цялостно пребоядисване на паркови мебели, детски съоръжения и огради на общински паркове - парк ул. „Бузлуджа“, парк ул. „Петьо Ганин“, паркове междублоково пространство кв. „Изток“ 22-26.

16. Пребоядисване на мостовете в гр. Казанлък на Старата река.

VIII. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕРКИ

1. Публикуване на официалната интернет страница на общината:

- Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване - 8бр.

- Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС - 4бр.

- Повишаване на административния капацитет на служителите от общината за управление на отпадъците и опазване на околната среда-участия в семинари, обучения.

- Публикува се и информация, свързани с графиците за събиране на отпадъци, национални кампании за събиране на отпадъци.

Защитени територии, Натура 2000, биоразнообразие

Защитени територии, Натура 2000, биоразнообразие Съществуващите на територията на общината защитени територии се характеризират с устойчивост на екосистемите и изпълняване на природозащитните функции, за които са създадени. Не са констатирани посегателства върху тяхното биоразнообразие или промяна в абиотичните фактори на средата. Териториите с природозащитна стойност са включени в цялостната схема за устройство и развитие на територията на община Казанлък, като защитените зони по Натура 2000 са част от рекреационния потенциал на общината.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда,

  

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната   среда 2021-2028“ на община Казанлък за 2023 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 34 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220