РЕШЕНИЕ
№102
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_393/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2023 г. за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Казанлък за периода 2021-2027 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Планът за интегрирано развитие на община Казанлък (ПИРО) за периода 2021 – 2027 година е приет с Решение №577 от 20.12.2021 година  на Общински съвет – Казанлък. Планът интегрира регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нужди и потенциали за развитие на общината. Съгласно чл.13, ал.1 от Закона за регионално развитие, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини и се разработва за времеви период от седем години.

Съгласно чл.23 от Закона за регионалното развитие, Кметът на Общината ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 година и представя Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за одобряване от Общински съвет.

Наблюдение на изпълнението на стратегически документи за пространствено и регионално развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионално и пространствено развитие, програмирането, управлението и ресурсното им осигуряване.

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година се разработват ежегодно в началото на календарната година за отчитане на предходната.

Съгласно чл.72 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ПИРО съдържат следната информация:

 1. Общи условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
 2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО въз основа на индикаторите за наблюдение;
 3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО, в т.ч.:
 • Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
 • Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
 • Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на ПИРО;
 • Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптацията към вече настъпили промени;
 • Мерки за прилагане принципа на партньорство;
 • Резултати от извършени оценки към края на съответната година;
 1. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО  с размер на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране;
 2. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на ПИРО.

В началото на 2024 година е събрана информация, относно постигането на индикаторите от всички звена на общинска администрация, както и от официални статистически източници. На база на получената информация и съгласно Закона за регионално развитие, е изготвен Годишен доклад за 2023 година за наблюдение на изпълнението на Планът за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.„

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местно самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.24, т.4 от Закона за регионално развитие, Общински съвет – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

Одобрява Годишен доклад за 2023 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021-2027 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 34 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220