РЕШЕНИЕ
№103
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_399/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2023 г. по изпълнение на „Програмата за управление на отпадъците" на територията на община Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Програмата за управление на отпадъците се разработва и изпълнява от кмета на община Казанлък, съгласно чл.52, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Тя е неразделна част от общинската Програма за опазване на околна среда.

Програмата е с отворен статут и ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на Община Казанлък, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение.

 

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК за 2023 година

 

Настоящият отчет се изготви във връзка с чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на територията на община Казанлък. Отчетът обхваща съвкупността от застъпените в Общината дейности, свързани с третирането на отпадъците. Той описва организацията по събирането, транспортирането и третирането на смесени битови отпадъци.

В Община Казанлък  управлението на отпадъците е съсредоточено в отдел „Екология и транспорт“ към общинска администрация. Изготвя общинските програми, планове, наредби, заповеди за дейностите по управление на отпадъците.

Проблемът с отпадъците е проблем, който се разраства непрекъснато, поради нарастващите потребности на обществото, амортизирането на съдовете за събиране на отпадъци, финансовите ограничения и все още ниското ниво на екологичната култура.

Основният приоритет в програмата за управление на отпадъците е спазването на йерархията за третиране на отпадъците:

- Предотвратяване образуването на отпадъци;

- Рециклиране, повторна употреба или извличане на вторични суровини и енергия;

- Екологосъобразно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени. 

Общинското ръководство ясно осъзнава, че чистотата и приветливостта на общината са  от изключителна важност за нейното развитие.

I. За постигане на основните принципи на програмата – чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Казанлък е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места. Дейността се осъществява от ОП „КД и ПИС“ към  Община Казанлък.

1.За обезпечаване нуждите на общинското предприятие през 2023г. са закупени :

1.1. С натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО с Решение № 1051/27.07.2023 г. на Общински съвет - Казанлък:

-1 бр. нов сметосъбиращ автомобил, марка FORD TRUCS- 227 280,00 лв. с ДДС

- 1 бр. нов товарен автомобил със самосвална надстройка, приспособления за зимно почистване  на стойност 294 000,00лв. с ДДС

- 2 бр.  специализирани мобилни центрове /станции за разделно събиране на отпадъци на стойност 18 240 лв. с ДДС

- 1 бр. нов мини багер на стойност 56 616,00 лв. с ДДС

-1 бр. нов багер-челен товарач на обща стойност 204 000,00 лв. с ДДС

- 1 бр. нов товарен автомобил(двойна кабина) 3,5 т. на обща стойност 117 756,00 лв. с ДДС.

- 1 бр. нов товарен автомобил марка MAN, модел TGL 12.190 на обща  стойност 228 960,00 лв. с ДДС.

1.2. Със средства от бюджета са закупени:

 - съдове за битови отпадъци: 1 120 броя контейнери тип „Ракла”; 200 броя еднофамилни кофи;  16 броя контейнери тип „Лодка“ (от които по 5 броя са З куб. и 6 куб., и 6 броя са 4 куб.); 1 водна система за измиване на улици.

2. Дейностите по извозване на битовите отпадъци се извършват съгласно издадена Заповед на кмет на Община Казанлък, чрез изготвени графици, включващи 2 и 3 пъти в седмицата събиране и извозване на смесените битови отпадъци в различните населените места. Смесените битови отпадъци се извозват на Претоварна станция –Казанлък находяща се в землището на с. Черганово, общ. Казанлък и оттам се транспортира до Регионално депо –с. Ракитница.

На територията на гр. Казанлък сметосъбирането и сметоизвозването на контейнери топ „Ракла“ се осъществява ежедневно.

3. За обезпечаване на разходите ежегодно от Общински съвет - Казанлък  е  одобрена план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по събиране и третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в община Казанлък за съответната година.  През 2023 г. не е променян размера на такса битови отпадъци.

4. Периодично се извършват проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани сметища и при констатиране на замърсявания се предприемат своевременни действия за почистване на замърсените площи. За почистване на нерегламентирани сметища около 110 бр. в Общината през 2023 г. са разходени средства в размер близо 150 000.00 лв.

II. Изпълнение на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО:

1.Във връзка с изпълнение на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО цели по отношение намаляване количествата на депонираните отпадъци, Община Казанлък последователно полага усилия да раздели потоците на генерираните отпадъци на територията на общината още при образуването им.

След многократно отправяне на покани към Организации по оползотворяване и техния отказ, Община Казанлък изпълнява задълженията си по чл.19, ал.3, т.7 от ЗУО индивидуално. Разположени са  пет  мобилни центрове за разделно събиране на този вид отпадъци. Събраните и транспортирани  отпадъци от опаковки от общинско предприятие  „ОП КД и ПИС“,  ще бъдат временно съхранявани, до последващото им предаване за предварително третиране и оползотворяване и/или предаване за рециклиране  на оторизирани оператори.

Започнали са преговори с организация по оползотворяване за  предаване за предварително третиране и оползотворяване и/или предаване за рециклиране  най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.

2.Издадена е заповед на кмета на Община Казанлък, юридическите лица на територията на общината да изпълняват задължението си за разделно събиране на отпадъците. Съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО), собственици и ползватели на търговски обекти, още от 2012 година, имат задължение да събират разделно отпадъците от опаковки от дейността си. С разделното събиране на отпадъци, общинска администрация цели:

-намаляваме депонираните отпадъци в депата за отпадъци.

-спестяване природни си ресурси. Разделното събиране на отпадъци би могло да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90%, спестявайки ценни природни ресурси - всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета от изсичане, а електричеството на едно българско домакинство за цели две години може да се осигури от рециклирането на един тон пластмаса

-намаляване замърсяването на околната среда – по-малко емисии СО2, по-чист въздух, вода и почва.

-грижа за здравето на населението.

-разделното събиране помага за решаването на климатичните проблеми – при производството на опаковки от рециклирани материали се отделя значително по-малко въглерод, който е основен виновник за глобалното затопляне. Спасените дървета поглъщат въглерод и охлаждат атмосферата.

-рециклирането използва много по-малко електроенергия, отколкото производството от първични суровини.

3. Община Казанлък има изградена площадка за открито аеробно компостиране на зелени битови отпадъци имот с идентификатор №80532.234.549 НТП-сметище с местонахождение с. Черганово, община Казанлък, област Стара Загора,. С Решение №720/30.06.2022 г. на Общински съвет, площадката е предоставена за стопанисване  и експлоатация на ОП „КД и ПИС“ с цел разделно събиране на биоразградими отпадъци със съоръжения за предварително третиране и оползотворяване в т.ч. рециклиране на отпадъците, осигуряващи изпълнението на целите по чл.31, ал1, т.2 от ЗУО. Произведеният  компост  се ползва за нуждите на Общината при озеленяване, подхранване почвата на общински терени: благодарение на компостирането се избягва необходимостта от изхвърляне или изгаряне на растителни остатъци и  получаваме  ценен органичен тор.

На 21.08.23 г. на територията на Община Казанлък беше обявено частично бедствено положение, поради възникнал пожар в местност “Каракос”. Пожарът засегна и площадката за аеробно компостиране на биоразградими отпадъци. За неговото гасене беше използвано около 12 т. вода, която отми и допълнително влоши качествата на заредения материал, в следствие на което, той става негоден за компостиране и е изнесен  от компостиращата станция към Гробищен парк за запръстяване и аериране на градинки.

На територията на компостиращата площадка беше складирана и некомпостираща  фракция с код 19 05 01 (за депониране) пресята в периода 10.05.23 до 08.06.23 г в количество от 4.600т. ,която фракция също изгоря. Готовият компост за 2023 г. общо е в количество 157.040 т. Част от него е внесен в съществуващите градини на територията на Община Казанлък при сезонното засаждане /централна градска част/, а другата част е вложен в новоизградените градини и междублоково пространство:

- площад КИАЦО

- съоръжение - Флорални пеперуди

- градина ул.“Отец Паисий“

- бул. „Освобождение“

- бул. „23-ти ПШП“

- междублоково пространство - бул.“23-ти ПШП“ бл.62-68;кв.Изток бл.4,5,6;кв.Изток зад бл.28;ул.“Стара планина 45-47“;кв. Христо Ботев; ул.“Петьо Ганин“

- облагородяване на новоизградени паркинги

4. Нови сключени договори за отчетната 2023 г. в изпълнение целите по чл.31,ал.1:

 Община Казанлък сключи два договори с фирма „Бригада“ ООД:   

-  Д07-41/05.06.2023 г. с предмет претрошаване на  инертни материали, генерирани от населението на Община Казанлък

 - Д07-35/15.05.2023 г. и Д07-36/15.05.2023г. с предмет: предоставяне специализирана  техника за почистване на нерегламентирани сметища и други благоустройствени дейности  на населените места на територията на Община Казанлък.

 

III.Данни за събрани и транспортирани  битови /строителни  отпадъци за 2023 г.:

Общи количества/тон:

1. смесени битови отпадъци за депониране – 26 984,02 т.- за депониране сме заплатили 1 083 518,35лв.

2. биоразградими отпадъци – произведен компост-157,04т.  на наша площадка.                                                                                                                                                                             

3. строителни отпадъци-2 568,71 т.- предадени за претрошаване на фирма „БРИГАДА“

ЕООД . Услугата е на обща стойност 57 980,93 лв. с ДДС.

4. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/- 85,27т.   предадени на  Организация по оползотворяване „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД

5. облекла-33,290 т.-предадени на “М ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД

6. излезли от употреба гуми-66,740 т. предадени на фирма „Индустриал сервиз“ ООД за рециклиране. Заплатили сме за услугата 3 302,52лв. с ДДС.

7. излезли от употреба гуми-9,850 т. предадени на фирма „Комуналефект сервиз“ ЕООД  за последващото им предаване на фирма „Златна Панега Цимент“ АД.

8. от проведените три кампании: две „Да почистим Казанлък“ през месец април и месец септември и една национална кампания „Да почистим България заедно“–м. септември Кампаниите които бяха проведени получиха широк отзвук сред жителите на Казанлък: м. април: събрани бяха 137 490 кг. битови отпадъци, м. септември-138 400 кг битови отпадъци-едрогабаритни отпадъци, ИУЕЕО, облекло, строителни отпадъци

IV. Разходи и отчисления свързани с депониране на отпадъците на територията на Община Казанлък за 2023 г.:

1. Трансфери към Община Стара Загора: по чл.60 от ЗУО за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото и чл.64 за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци:

- по чл.60 от ЗУО за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото – Община Казанлък е внесла отчисление  в размер  на стойност 38 608,04 лв.

- по чл. 64 от ЗУО за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци, отчислението е в размер на стойност 1 273 528,97 лв.

2. За обезвреждане на отпадъци на регионално депо за неопасни и строителни отпадъци с. Ракитница, Община Казанлък е превела на оператора на депото сумата в размер на стойност  1 083 518,35 лв. с ДДС

- съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка №2418/02.08.2023г. новият оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора е „Еко Управление 2022 г.“ ДЗЗД. С Приемо-предавателен Протокол от 29.09.2023 г. Община Казанлък предава на ДЗЗД“ Еко Управление 2022 г“. за експлоатация и стопанисване сградите, съоръженията инсталациите, инфраструктурата и оборудването, разположени на площадката на  „Претоварна станция Казанлък“. Съгласно клаузите на договора, заплащането на предоставените услуги е: единична цена за депониране на тон отпадък е 35,22 лв. без ДДС.

V. Контролни дейности и превантивни мерки по отношение управление на отпадъците на територията на Община Казанлък:

1. Във връзка със спазването на Закона за управление на отпадъците и разработените нормативни актове за общината, целогодишно се извършват проверки по изпълнението им, както от общински служители, кметове така и от РИОСВ – Стара Загора, ОДБХ, РЗИ.

2. Ежегодно кметове на населени места, съгласно предписание на кмета на Община Казанлък, извършат оглед на речните легла и прилежащите им територии за наличие на замърсявания с отпадъци (локални сметища) и при установяване на такива, се организира своевременно почистване на замърсените терени.

3. Извършени са и планови проверки от РИОСВ – Стара Загора за чистотата по населени места на територията на Община Казанлък

4. Контролни дейности се извършва периодично и от общинска администрация – извършване на проверки за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, съставяне на констативни протоколи, предписания, актове за установяване на нарушения, издаване на наказателни постановления.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА Годишен отчет за изпълнение „Програма за управление по отпадъците 2021 - 2028“ на община Казанлък за  2023 година.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                                             (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220