РЕШЕНИЕ
№104
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_417/18.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 17.04.2024 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получена Покана с вх. №29-30-1/12.03.2024 г. от изпълнителния директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора проф. д-р Йовчо Йовчев, за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.04.2024 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на акционерното дружество (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ №2) при следния дневен ред:

1. Приемане на индивидуален годишен финансов отчет за 2023 г. на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ заверен от регистриран одитор и доклада за дейността за 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуален годишен финансов отчет за 2023 г. на УМБАЛ заверен от регистриран одитор и доклада за дейността за 2023 г.

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г. заверен от регистрирания одитор и консолидирания доклад за дейността за 2023 г. на Групата УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор и консолидирания доклад за дейността за 2023 г. на Групата УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД

3. Одобряване на проект на предложение за реализираната печалба на дружеството за 2023 г. в размер на 4569 хил. лв. да се разпредели както следва: 10% от печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в размер на 457 хил. лв., а с останалата част – 4112 хил. лв. да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл.101 от Закона за държавния бюджет на Р. България за 2024 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява реализираната печалба на дружеството за 2023 г. в размер на 4569 хил. лв. да се разпредели както следва: 10% от печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в размер на 457 хил. лв., а с останалата част – 4112 хил. лв. да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл.101 от Закона за държавния бюджет на Р. България за 2024 г.

4. Одобряване и приемане на отчет за изпълнение за 2023 г. на Бизнес програма 2022-2024 на УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ АД – Проект на решение: Общото събрание на акционерите Одобрява отчета за изпълнение за 2023 г. на Бизнес програма 2022-2024 на УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ АД

5. Одобряване и приемане на представената самооценка към отчета за изпълнение за 2023 г. на Бизнес програма 2022-2024 – Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява самооценка към отчета за изпълнение за 2023 г. на Бизнес програма2022-2024.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г. - Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. - Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава – регистриран одитор за 2024 г. класираният на първо място участник след проведена процедура по ЗОП.

8. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 300 000 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по Договор №РД-12-210/10.05.2023г. в размер на 300 000 лв. за закупуване на операционен микроскоп за неврохирургия, чрез записване на 30 000 хиляди броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството със сумата от 300 000 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по Договор №РД-12-210/10.05.2023 г. в размер на 300 000 лв. за закупуване на операционен микроскоп за неврохирургия, чрез записване на 30 000 хиляди броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.

9. Промяна в Устава на дружеството - Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, във връзка с решението по т.8 от дневния ред.

10. Актуализация на основание чл.59, ал.2 от ППЗПП на Инвестиционната програма на УМБАЛ „Стоян Киркович“ АД за 2024 г. в частта включена в Бизнес-програма 2022-2024.

Предоставените възможности за участие на лечебното заведение в доставката на високоспециализирана медицинска апаратура по Плана на възстановяване и устойчивост на Република България чрез Министерство на здравеопазването по инвестиция         C12.I1 „Модернизиране на болничните заведения“ и по Програма „Иновации и конкурентоспособност“ с цел „Представяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027)“.

Отпада списъкът с апаратура в частта „Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ „Стоян Киркович“ АД гр. Стара Загора, като се запазва общият размер на инвестициите - 1 562 362 лв. за 2024 г. за нуждите на клиниките и отделенията в търговското дружество.

Това не води до нарастване или промяна на заложените финансови параметри на Бизнес програма 2022-2024.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД приема направеното предложение за изменение на Инвестиционната програма на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД за 2024 г. в частта включена в Бизнес-програма 2022-2024 г. без промяна на заложените финансови параметри.

11. Даване на съгласие УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД да кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България чрез Министерство за здравеопазването по инвестиция C12.I1 „Модернизиране на болничните заведения“, съгласно приложения №1-3 за придобиване на терапевтична и диагностична апаратура в изпълнение на Компонент №3 „Модернизиране системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната.“

Проект на решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД да кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България чрез Министерство за здравеопазването по инвестиция C12.I1 „Модернизиране на болничните заведения“, съгласно приложения №1-3 за придобиване на терапевтична и диагностична апаратура в изпълнение на Компонент №3 „Модернизиране системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната“.

12. Даване на съгласие УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД да кандидатства по процедура „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Иновации и конкурентоспособност“ с цел „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027)“ до максималният размер от 500 000 лв.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД да кандидатства по процедура  „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Иновации и конкурентоспособност“ с цел „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027)“ до максималният размер от 500 000 лв.

13. Даване съгласие за създаване към дружеството на Център за професионално обучение /ЦПО/ на кадри в сферата на здравеопазването, с което ще се повишат значително възможностите за преодоляване на недостига на медицински кадри за по-ниско квалифицираните медицински дейности и намаляване на натовареността на медицинските сестри и лекарите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД да създаде към дружеството на Център за професионално обучение /ЦПО/ на кадри в сферата на здравеопазването, с което ще се повишат значително възможностите за преодоляване на недостига на медицински кадри за по-ниско квалифицираните медицински дейности и намаляване на натовареността на медицинските сестри и лекарите.

14. Одобряване на образци на декларации от Общото събрание на дружеството в качеството му на орган съгласно чл.49, ал.2 и ал.3 от Закона за противодействие на корупцията на образците на декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от същия закон, както форматът за тяхното съхранение.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява образците на декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от същия закон, както форматът за тяхното съхранение.

15. Даване на разрешение недвижим имот, представляващ Акушеро - Гинекологичен  Комплекс, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ №117, състоящ се от СГРАДА - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ №2 ПО КК (АКУШЕРО – ГИНЕКОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС) С ИД № 68850.514.417.2.; СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО №3 ПО КК – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ (КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, СТАЯ ЗА ОГНЯРА И ПР.) С ИД №68850.514.417.3; СГРАДА – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ №5 ПО КК (асансьор, обслужващи помещения, коридори, машинно помещение за асансьор), с ИД № 68850.514.417.5; СГРАДА – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ №6 ПО КК (Склад за кислородни бутилки) с ИД №68850.514.417.6 – Акт за собственост 192, том XXXI, регистрационен №12207, Дело №6597/21.10.2016 г. по описа на СВ при АВ, да се предостави под наем за срок от 10 години на Община Стара Загора чрез пряко договаряне и наемна цена, определена от независим оценител, при запазване на предназначението на сградата, която следва да бъде реновирана от наемателя. Определената за заплащане наемна цена се прихваща от изпълнените ремонтни дейности и подобрения, доказани със счетоводни документи, до размера на по-малкото. Действията на Община Стара Загора по преотдаването и под наем, ползването и от трети лица или съвместни дружества се извършва само след предварително разрешение от Общото събрание на акционерите, като ползвателите следва да отговарят на чл.30, ал.1 от ППЗПП. Задълженията за местни данъци и такси за срока на договора са за сметка на наемателя или третите лица.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.30, ал.1 от ППЗПП, разрешава недвижим имот, представляващ Акушеро – Гинекологичен Комплекс, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ №117, състоящ се от СГРАДА  - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ №2 ПО КК (АКУШЕРО – ГИНЕКОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС) С ИД № 68850.514.417.2.; СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО №3 ПО КК – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ (КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, СТАЯ ЗА ОГНЯРА И ПР.) С ИД №68850.514.417.3; СГРАДА – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ №5 ПО КК (асансьор, обслужващи помещения, коридори, машинно помещение за асансьор), с ИД № 68850.514.417.5; СГРАДА – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ №6 ПО КК (Склад за кислородни бутилки) с ИД №68850.514.417.6 – Акт за собственост 192, том XXXI, регистрационен №12207, дело №6597/21.10.2016 г. по описа на СВ при АВ, да се предостави под наем за срок от 10 години на Община Стара Загора чрез пряко договаряне и наемна цена, определена от независим оценител, при запазване на предназначението на сградата, която следва да бъде реновирана от наемателя. Определената за заплащане наемна цена се прихваща от изпълнените ремонтни дейности и подобрения, доказани със счетоводни документи, до размера на по-малкото. Действията на Община Стара Загора по преотдаването и под наем, ползването и от трети лица или съвместни дружества се извършва само след предварително разрешение от Общото събрание на акционерите, като ползвателите следва да отговарят на чл.30, ал.1 от ППЗПП. Задълженията за местни данъци и такси за срока на договора са за сметка на наемателя или третите лица.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.226 от Търговския закон, чл.39 от Наредба №19 на ОбС - Казанлък за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публичните предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия,

  

Р Е Ш И:

1. Упълномощава Сребра Сталева Касева - зам.-кмет на община Казанлък при Община Казанлък, да участва в Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 17.04.2024 г. (сряда) от 11:00 часа, в Заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на дружеството (гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” №2) при определения дневен ред и да гласува със „ЗА” по всички въпроси по приложения дневен ред, с всички притежавани акции.

2. Задължава Сребра Сталева Касева - зам.-кмет на община Казанлък при Община Казанлък в качеството и на представител на Община Казанлък в Редовното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора в десетдневен срок след провеждане на Редовното събрание да внесе в Общински съвет протокол и доклад за взетите решения и начина на гласуване по дневния ред на проведеното общо събрание на акционерите.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Сребра Сталева Касева - зам.-кмет на община Казанлък

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220