РЕШЕНИЕ
№105
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_374/06.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Със Заповед №152 от 24.01.2024 година е одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на част от кв.19 на село Хаджидимитрово, община Казанлък, като се премахва предвидена по плана улица-тупик между осови точки 98-99, а площта на тупика се присъединява към новообразуван Урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ-139 в квартал 19.

Улиците са публична общинска собственост на основание чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.8, ал.3 от Закона за пътищата и чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Съгласно чл.56, ал.2 от ЗОС за тях не се съставя акт за общинска собственост. Новообразуваният Урегулиран поземлен имот IХ-139 в квартал 19 по ПУП на село Хаджидимитрово, одобрен със Заповед №152 от 24.01.2024 година на кмет на община Казанлък, е отреден „За жилищно строителство“ и няма предназначението на имот, публична общинска собственост.

Съгласно чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) имотите - публична общинска собственост, които са престанали да имат това предназначение, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост, като решенията се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.2, ал.3 от Наредба №15 за реда за придобиване и управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

Обявява за частна общинска собственост улица-тупик между осови точки 98-99 по предходен подробен устройствен план на село Хаджидимитрово, община Казанлък, област Стара Загора, представляващи реална част, с площ 99 (деветдесет и девет) кв. м, от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ-139 (девети за едно три девет), отреден “За жилищно строителство“ с обща площ 2049 кв. м  в квартал 19 (деветнадесет) по ПУП на село Хаджидимитрово, одобрен със Заповед №152/24.01.2024 година на кмет на община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                               (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220